Internasjonalt toppmøte for å styrke genbankene

Denne uken arrangerte Crop Trust og Plantetraktaten et internasjonalt toppmøte i Berlin for å styrke genbankers rolle i møte med klimaendringer, tap av naturmangfold og å bidra til global matsikkerhet.

Genbanker tar vare på såfrømangfold og gjør dette tilgjengelig til bønder, forskere og planteforedlere. All mat starter med et såfrø, enten direkte til mennesker eller fôr. Toppmøtet fremhevet derfor betydningen av såfrømangfold i bærekraftige matsystemer. En rekke representanter fra både nasjonale genbanker og de internasjonale genbankene deltok. Dersom genbanker blir utsatt for trusler, som krig eller naturkatastrofer, kan samlingen gå tapt. For å unngå dette er det viktig med sikkerhetslagring. Etter 15 år i drift huser nå Svalbard Globale frøhvelv over 1,2 millioner sikkerhetskopier fra samlingene til 102 genbanker.

– Norge har etablert Svalbard Globale frøhvelv som et bidrag til verdenssamfunnets arbeid med å bevare såfrømangfold som et globalt, offentlig gode, sa statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Wenche Westberg i sitt foredrag på konferansen. – I oktober ønsket vi frø fra genbank nummer 100 velkommen, fortsatte hun.

Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Wenche Westberg deltok på det internasjonale toppmøte for genbanker i Berlin.
Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Wenche Westberg deltok på det internasjonale toppmøte for genbanker i Berlin. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Frøhvelvet ble fremhevet av mange innledere som et godt eksempel på et vellykket internasjonalt samarbeid. De nordiske landene har en felles genbank i Alnarp i Sverige for frøformerte planter. I tillegg har Norge klonbanker for vegetativt formerte planter.

Fra venstre: statssekretær i Utenriksdepartementet Bjørg Sandkjær, daglig leder for Crop Trust Stefan Schmitz og statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Wenche Westberg.
Fra venstre: statssekretær i Utenriksdepartementet Bjørg Sandkjær, daglig leder for Crop Trust Stefan Schmitz og statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Wenche Westberg. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Vi vet ikke hvilket genetisk materiale som vil være motstandsdyktig mot klimaendringer og fremtidige sykdommer og skadegjørere. Det er derfor nødvendig med bevaring av såfrømangfoldet både i genbanker og gjennom bønders aktive bruk av såfrømangfold.

– I tillegg til frøhvelvet gir Norge derfor også støtte til traktatens fond for fordelsdeling, sa Westberg under konferansen.

Crop Trust er en internasjonal organisasjon som arbeider for å bevare mangfoldet av nyttevekster og dermed sikre global mat- og ernæringssikkerhet. Kjernen i Crop Trust er et gavefond som skal garantere langsiktig økonomisk støtte til sentrale genbanker over hele verden. Crop Trust støtter Svalbard Globale Frøhvelv og koordinerer storskalaprosjekter over hele verden for å sikre nyttevekster og gjøre dem tilgjengelig for bruk, globalt for alltid og til beste for alle. Crop Trust er anerkjent som et viktig element i finansieringsstrategien til den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og landbruk.

Den internasjonale traktaten for plantegenetiske ressurser for mat og landbruk (plantetraktaten) er en internasjonal avtale om å bevare og bruke bærekraftig de plantegenetiske ressursene for mat og landbruk.

Den har etablert et multilateralt system som forplikter alle land til å fasilitere tilgang til sitt såfrømangfold. Dette er viktig for planteforedling. Alle land er avhengig av genressurser fra andre land.

Mye av det store genetiske mangfoldet innen flere av våre viktige kulturplanter kommer opprinnelig fra utviklingsland, som for eksempel ris fra Asia og potet fra Sør-Amerika. Det er derfor et viktig prinsipp å dele fortjenesten ved kommersialisering. Traktatens fond for fordelsdelinger måten pengemessig fordelsdeling finner sted i traktaten.

Traktaten anerkjenner bønders rettigheter for å delta i beslutninger og beskytte tradisjonell kunnskap. Bøndene har en sentral rolle for å bevare og utvikle såfrømangfoldet. Traktaten omtaler også viktigheten av bønders rett til å ta vare på, bruke, bytte og selge såvare spart fra egen avling.