Nytt verktøy til Konkurransetilsynet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringens 10-punktsplan inneholder historisk mange grep for å bedre konkurranseforholdene i dagligvarebransjen. Nå kan Konkurransetilsynet få et nytt og kraftfullt verktøy til å undersøke og gripe inn mot konkurranseproblemer.

– Vi vil gi Konkurransetilsynet muligheten til å sette inn tiltak tidligere hvis de oppdager atferd som er skadelig for konkurransen, uten at det nødvendigvis har skjedd et lovbrudd. Verktøyet kan bidra til sunnere konkurranse, som gir forbrukerne bedre utvalg og mer for pengene, sier næringsminister Jan Christian Vestre

I dag har ikke Konkurransetilsynet mulighet sette inn tiltak mot konkurranseproblemer hvis de ikke kan påvise brudd på konkurranseloven. Næringsministeren spurte i fjor Konkurransetilsynet om de trengte kraftigere virkemidler for å bekjempe konkurranseproblemer. Konkurransetilsynet foreslo da et markedsetterforskningsverktøy som gjør det mulig med målrettede og effektive tiltak, uten krav om lovbrudd.

– Dette er en erkjennelse av at virkemidlene vi har i dag ikke alltid er gode nok for å løse problemer i markeder med omfattende og sammensatte konkurranseutfordringer. Slike utfordringer vi i dag blant annet kjent med fra dagligvarebransjen og digitale plattformer, sier Vestre.

Kan brukes i alle bransjer

Markedsetterforskningsverktøyet gjør at Konkurransetilsynet kan pålegge foretak å endre adferd, avtaler eller lignende hvis de ser at det er skadelig eller begrensende på konkurransen.

­– Verktøyet begrenser seg ikke til dagligvarebransjen, men kan brukes i alle markeder der konkurransen er begrenset eller står i fare for å bli begrenset, sier Vestre.

Internasjonalt har det vært søkelys på digitale plattformer og andre markeder hvor den digitale utviklingen har ført til raske endringer. I arbeidet med forslaget har regjeringen hentet kunnskap fra andre land med tilsvarende verktøy, for eksempel Island og Storbritannia.  

– Storbritannia har i flere år brukt et slikt verktøy for å gripe inn i konkurranseproblemer i for eksempel dagligvaremarkedet, bank og bilforsikring. Det kan ha spart forbrukerne for enorme summer, sier næringsministeren.

Slik fungerer markedsetterforskningsverktøyet

Markedsetterforskningsverktøyet er hovedsakelig rettet mot å styrke konkurransen i markeder hvor en bestemt praksis eller strukturelle omstendigheter fungerer som en konkurransebegrensning

Verktøyet gir Konkurransetilsynet mulighet til å starte en markedsetterforskning dersom det er forhold som tilsier at konkurransen i et marked eller deler av et marked er begrenset eller står i fare for å bli begrenset. Slike forhold kan være få markedsaktører, stabile markedsandeler over tid, ingen eller begrenset nyetablering, stor grad av vertikal integrasjon, markeder preget av stordriftsfordeler etc.

Konkurransetilsynet må deretter gjennomføre en grundig undersøkelse av det konkrete markedet. Dersom undersøkelsen viser at konkurransen er vesentlig begrenset, kan tilsynet gripe inn. Inngrepene kan være adferdsmessige eller strukturelle tiltak.

Markedsetterforskningsverktøyet gjør at tilsynet kan ha en mer helhetlig tilnærming til utfordringene i det aktuelle markedet enn det som er mulig innenfor gjeldende lovgivning. Dette vil gjøre det mulig å utforme presise og treffsikre tiltak rettet mot spesifikk atferd eller markedsaktører.

Det er lagt opp til en åpen og inkluderende prosess der markedsaktørene får mulighet til å delta, og det må foretas en åpen høring før en markedsetterforskning igangsettes.