Offisielt fra statsråd 11. november 2022

I statsråd i dag ble det vedtatt at områdene «Norskerenna sør», «Frøyabanken nord» og «Trænabanken» skal konsekvensvurderes for etablering av havbruk til havs.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 11. november 2022. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Prop. 10 L (2022-2023)
Lov om informasjonstilgang m.m. for Ekstremismekommisjonen

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 12 L (2022-2023)
Lov om informasjonstilgang m.m. for det uavhengige utvalget som skal evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien samlet sett, og i tillegg evaluere omikronhåndteringen i perioden fra 1. november 2021 til mai 2022 (Koronautvalget), og endringer i voldserstatningsloven (ny forskriftshjemmel)

Olje- og energidepartementet
Prop. 11 L (2022-2023)
Endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (forlenget strømstønad)
(Nyhetssak)

2. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Addis Abeba, Den føderale demokratiske republikk Etiopia, Stian Christensen, tillike til ambassadør i Djibouti, Republikken Djibouti.

Utnevning av ambassadør i Bogota, Republikken Colombia, Nils Martin Gunneng, tillike til ambassadør i Panama by, Republikken Panama.

Utnevning av ambassadør i Canberra, Australia, Anne Grete Riise, tillike til ambassadør i Suva, Republikken Fiji.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Utnevning av sekretariatsleder Hanne Sørlie Krogenæs til avdelingsleder i Trygderetten. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av advokat Karle Anders Øvereng til tingrettsdommer ved Helgeland tingrett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av politiadvokat Linn Rognli Hansen til tingrettsdommer ved Nord-Troms og Senja tingrett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av fylkesnemndsleder Anne Hauge Fagernes til tingrettsdommer ved Telemark tingrett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av jordskifteutreder Viggo Finset som jordskiftedommer ved Møre og Romsdal jordskifterett for en periode på ett år, med mulighet til forlengelse i inntil ett år. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av stipendiat Aila Biret Henriksen Selfors som varamedlem ved Utmarksdomstolen for Finnmark. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Nærings- og fiskeridepartementet
Åremålsbeskikkelse av direktør Geir Samuelsen som direktør i Justervesenet for en ny periode på seks år.
(Nyhetssak)

Utnevning av fagdirektør Thomas Malla til underdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Statsministerens kontor
Statssekretær Erik Sandsmark Idsøe gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Emilie Enger Mehl i Justis- og beredskapsdepartementet.

Politisk rådgiver Geir Indrefjord utnevnes som statssekretær for statsråd Emilie Enger Mehl i Justis- og beredskapsdepartementet.
(Nyhetssak)

3. Andre saker

Helse- og omsorgsdepartementet
Fullmaktene i helseberedskapsloven § 5-2 gis forlenget anvendelse fra og med 15. november 2022 til og med 14. desember 2022 for å håndtere koronautbruddet, jf. helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 første punktum.

Nærings- og fiskeridepartementet
Områdene «Norskerenna sør», «Frøyabanken nord» og «Trænabanken» konsekvensvurderes for havbruk til havs.
(Nyhetssak)

Olje- og energidepartementet
Tildeling av letetillatelse i henhold til forskrift om lagring og transport av CO2 på sokkelen § 3-1. Tildelingen gjøres i samsvar med vedlegg til resolusjonen.
(Nyhetssak)