Offisielt fra statsråd 12. mars 2021

I statsråd i dag la regjeringen fram forslag om en ny kompensasjonsordning for utenlandske arbeidstakere som ikke kommer seg på jobb i Norge på grunn av strenge innreiserestriksjoner.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott slott 12. mars 2021. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet
Prop. 106 S (2020-2021)
Tillegg til Prop. 90 S (2020-2021) om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om endring av protokoll 10 i EØS-avtalen om forenkling av kontroll og formaliteter i forbindelse med godstransport

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop 93 LS (2020-2021)
Endringer i folketrygdloven (ny ordning med forskutteringsplikt for arbeidsgiver ved kompensasjon til arbeidstakere som er rammet av innreiserestriksjoner) og endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: kompensasjon til arbeidstakere som er rammet av innreiserestriksjoner og opprettelse av ordning for forhåndsgodkjenning av lokaler for karanteneinnkvartering i regi av arbeidsgiver eller oppdragsgiver)
(Nyhetssak)

Prop. 104 L (2020-2021)
Endringer i folketrygdloven (sykepenger og pleiepenger)

Forsvarsdepartementet
Meld. St. 17 (2020-2021)
Samarbeid for sikkerhet
Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar
(Nyhetssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 102 L (2020 – 2021)
Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (nytt krav til samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 98 L (2020-2021)
Endringer i Svalbardloven m.m.
(endret navn på Sysselmannen)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 105 L (2020-2021)
Endringer i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger (utvidet mulighet til flagging med andre flagg)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 100 L (2020-2021)
Endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator)
(Nyhetssak)

Meld. St. 16 (2020-2021)
Utdanning for omstilling. Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning
(Nyhetssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 103 L (2020-2021)
Opphevelse av eksportkredittloven
(Nyhetssak)

Samferdselsdepartementet
Prop. 97 S (2020-2021)
Bygging av Stad skipstunnel
(Nyhetssak)

Prop. 99 S (2020-2021)
Utbygging og finansiering av Bypakke Tenk Tromsø i Troms og Finnmark
(Nyhetssak)

Prop. 101 S (2020-2021)
Gjennomføring av E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt i Nordland og Troms og Finnmark som OPS-prosjekt med delvis bompengefinansiering
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser mv.

Helse- og omsorgsdepartementet
Fullmaktene i helseberedskapsloven §§ 3-1, 4-1, 5-1 og 5-2 gis forlenget anvendelse fra og med 15. mars 2021 til og med 14. april 2021 for å håndtere koronautbruddet, jf. helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 første punktum.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 23. februar 2021 til lov om endringar i vallova (assistanse ved stemming).
Lovvedtak 67 (2020-2021)  Lov nr. 8
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 9. mars 2021 til lov om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (integreringspakke II).
Lovvedtak 75 (2020-2021)  Lov nr. 9

Sanksjon av Stortingets vedtak 9. mars 2021 til lov om endringer i statsborgerloven (tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser).
Lovvedtak 74 (2020-2021)  Lov nr. 10
Loven trer i kraft straks.

Olje- og energidepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 16. februar 2021 til lov om endringer i energiloven m.m. (endringer om funksjonelt skille for nettforetak).
Lovvedtak 65 (2020-2021)  Lov nr. 11

3. Forskrifter

Kulturdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 21. desember 2000 nr. 1366 om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m. fastsettes.
(Nyhetssak)

4. Klagesaker m.v.

Statsministerens kontor
Klage fra NRK v/journalist Mats Rønning over Statsministerens kontors avgjørelse 4. mars 2021 om innsynsbegjæring 1. mars 2021. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Morten Paulsen til ambassadør i Kuala Lumpur, Malaysia med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Odd Magne Ruud til ambassadør i Brasilia, Forbundsrepublikken Brasil med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Richard Nygaard Scarborough til generalkonsul i St. Petersburg, Den russiske føderasjon med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør Rut Krüger Giverin til ambassadør i Jakarta, Den indonesiske republikk med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Khartoum, Republikken Sudan, Therese Løken Gheziel, tillike til ambassadør i Asmara, Staten Eritrea.

Utnevning av ambassadør i Canberra, Australia, Paul Gulleik Larsen, tillike til ambassadør i Tarawa, Republikken Kiribati.

Utnevning av ambassadør i Santiago, Republikken Chile, Jostein Leiro, tillike til ambassadør i Lima, Republikken Peru.

Utnevning av ambassadør i Havanna, Republikken Cuba, Beate Stirø, tillike til ambassadør i Basseterre, Føderasjonen St. Kitts og Nevis.

Utnevning av ambassadør i Buenos Aires, Argentina, Lars Ole Vaagen, tillike til ambassadør i La Paz, Den flernasjonale stat Bolivia.

Arbeids- og sosialdepartementet
Utnevning av nestleder Tron Løkken Sundet til leder av Arbeidsretten med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Utnevning av rådgivende overlege Anne Lise Bangstad og assisterende kommuneoverlege Hege Rebecca Jacobsen til medisinsk kyndige rettsmedlemmer i Trygderetten og konstitusjon av fastlege Torger Corneliusen som medisinsk kyndig rettsmedlem i Trygderetten fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Barne- og familiedepartementet
Utnevning av seksjonssjef Erik Saglie til ekspedisjonssjef i Barne- og familiedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av politiadvokat Hans-Petter Aasen til statsadvokat ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Konstitusjon av politiadvokat Christer Gangsø som statsadvokat ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter fra 1. april 2021 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2021.

Konstitusjon av politiinspektør Johan Petter Bærland som statsadvokat ved Hedmark og Oppland statsadvokatembeter fra 1. april 2021 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2021.

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Kjersti Pauline Vartdal til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunktet departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet
Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av protokoll 10 i EØS-avtalen om forenkling av kontroll og formaliteter i forbindelse med godstransport.
EØS-komiteens beslutning anvendes midlertidig fra vedtakelsen frem til formell ikrafttredelse.