Offisielt fra statsråd 14. mai 2024

I statsråd i dag ble revidert nasjonalbudsjett for 2024 og kommuneproposisjonen for 2025 lagt fram.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 14. mai 2024. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Prop. 101 L (2023–2024)
Endringer i integreringsloven, folketrygdloven og tannhelsetjenesteloven (innstramminger)

Finansdepartementet

Prop. 103 LS (2023-2024)
Endringar i skatte- og avgiftslovgivinga

Prop. 104 S (2023-2024)
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2024

Meld. St. 2 (2023-2024)
Revidert nasjonalbudsjett 2024

Relatert:

Kommunal- og distriktsdepartementet

Prop. 102 S (2023-2024)
Kommuneproposisjonen 2025

Relatert:

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. april 2024 til lov om endringer i kontantstøtteloven og folketrygdloven (justering av kontantstøtteperioden og forlengelse av foreldrepengeperioden ved 80 prosent dekning).

Lovvedtak 49 (2023-2024) Lov nr. 21.

Delt ikraftsetting av loven. Loven del I trer i kraft 1. juli 2024. Loven del II trer i kraft 1. august 2024.

Grunnlag for saken:

Kultur- og likestillingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. april 2024 til lov om endringer i pengespilloven mv. (DNS-blokkering av nettsteder som tilbyr pengespill som ikke har tillatelse i Norge).

Lovvedtak 48 (2023-2024) Lov nr. 22.

Loven trer i kraft 1. januar 2025.

Grunnlag for saken:

3. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet

Utnevning av spesialrådgiver Aslak Brun til ambassadør i Dublin, Irland. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Hilde Haraldstad til ambassadør i Beirut, Republikken Libanon. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i New Delhi, Republikken India, May-Elin Stener, tillike til ambassadør i Thimpu, Kongeriket Bhutan.

Utnevning av ambassadør i Pretoria, Republikken Sør-Afrika, Gjermund Sæther, tillike til ambassadør i Maseru, Kongeriket Lesotho.

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Åremålsutnevning av statsforvalter Knut Storberget til statsforvalter i Innlandet for en ny periode på seks år. Han tiltrer 1. januar 2025.

Relatert:

Energidepartementet

Utnevning av avdelingsdirektør Lars Christian Sæther til ekspedisjonssjef i Energidepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt Energidepartementet bestemmer.