Offisielt fra statsråd 15. mai 2008

Revidert nasjonalbudsjett ble behandlet i statsråd i dag.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 15. mai 2008. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet

St.prp. nr. 58 (2007-2008)
Om samtykke til endring av IMFs statutter for å utvide organisasjonens investeringsmandat og for å gjennomføre en reform av kvoter og stemmerett, og om samtykke til en økning av Norges kvote i IMF

St.prp. nr. 59 (2007-2008)
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2008
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 59 (2007-2008)
Om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.
(Pressemelding)

St.meld. nr. 2 (2007-2008)
Revidert nasjonalbudsjett 2008
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

St.prp. nr. 57 (2007-2008)
Kommuneproposisjonen 2009
(Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

Ot.prp. nr. 60 (2007-2008)
Om lov om endring i lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser   

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 29. april 2008 til lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).
Besl. O. nr. 51 (2007-2008). Lov nr. 35

3.      Delegasjon av myndighet

Kultur- og kirkedepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke § 2 tredje ledd til å fastsette særskilt ordning for sørsamisk menighet til Kultur- og kirkedepartementet.
(Pressemelding)

4.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør Øyvind Nordsletten utnevnes til ambassadør i Dublin, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ekspedisjonssjef Kåre Reidar Aas utnevnes til ambassadør i Kabul, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassaderåd Tor Wennesland utnevnes til ministerråd ved ambassaden i Tel Aviv (leder av Representasjonskontoret i Al Ram), med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Seksjonsleder Kristin Lande utnevnes til jordskiftedommer ved Nord- og Midhordland jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert plansjef Thorbjørn Svane utnevnes til jordskiftedommer ved Indre Hordaland jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert avdelingsleder/dommer Hanne Tenden og dommer Hilde M. Gaarder utnevnes til avdelingsledere/dommere ved Oslo byfogdembete med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Dommerfullmektig Ann Mikalsen utnevnes til tingrettsdommer ved Øst-Finnmark tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert lagdommer Bjørn Oddmar Berg utnevnes til tingrettsdommer ved Trondheim tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av lagdommer Arne Henriksen til lagmann/avdelingsleder og statsadvokat Jarle Golten Smørdal til lagdommer ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Jordskifterettsleder Rolf Nilsen utnevnes til jordskiftedommer ved Ofoten og Sør-Troms jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Juridisk direktør Jonn Ola Sørensen konstitueres som tingrettsdommer ved Nordhordland tingrett med tiltredelse fra 1. august 2008 til 15. september 2009.

Kultur- og kirkedepartementet

Utnemning av leiar Ingeborg Synøve Midttømme til biskop i Møre bispedømme med tiltreding frå det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Sokneprest Gerd Th. Christensen utnevnes til prost i Ringsaker prosti i Hamar bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Sokneprest Ragnar Petersson utnevnes til prost i Solør prosti i Hamar bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

Økonomisjef Joar Nybo utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Liv Signe Navarsete med samboer ved reise til London 15.-18. mai 2008.

Til toppen