Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 16. november 2007

I statsråd i dag ble det fremmet endringer i Voldsoffererstatningsloven for å gi bedre rettigheter for ofre i straffesaker. Det ble også fremmet forslag i proposisjon om styrkede prosessuelle rettigheter for ofrene i straffesaker, der noen av endringene er at flere får rett til voldsoffererstatning.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 16. november 2007. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 8 (2007-2008)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 87/2007 av 6. juli 2007 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EF) nr. 1781/2006 av 15. november 2006 om opplysningar om betalaren som skal følgje med pengeoverføringar

St.prp. nr. 9 (2007-2008)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 143/2007 av 26. oktober 2007 om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 717/2007 om internasjonal gjesting i offentlege mobiltelefonnett i Fellesskapet osv.

St.prp. nr. 11 (2007-2008)
Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2007 av 27. april 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/73/EF av 10. august 2006 og forordning 1287/2006 av 10. august 2006 om investeringsforetak m.v.

St.prp. nr. 19 (2007-2008)
Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Utanriksdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ot.prp. nr. 12 (2007-2008)
Om lov om endringer i folketrygdloven mv. (samleproposisjon høsten 2007)

St.prp. nr. 12 (2007-2008)
Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet

St.prp. nr. 20 (2007-2008)
Om endringar i statsbudsjettet 2007 under Barne- og likestillingsdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Ot.prp. nr. 13 (2007-2008)
Om lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven)

St.prp. nr. 17 (2007-2008)
Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Fiskeri- og kystdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 6 (2007-2008)
Om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forsvarsdepartementet

St.prp. nr. 22 (2007-2008)
Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

St.prp. nr. 10 (2007-2008)
Om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 9 (2007-2008)
Om lov om endring i lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (endring av gebyr for pass til personer over 16 år)

Ot.prp. nr. 10 (2007-2008)
Om lov om endringer i lov om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. (voldsoffererstatningsloven)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 11 (2007-2008)
Om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (styrket stilling for fornærmede og etterlatte)
(Pressemelding)

St.prp. nr. 18 (2007-2008)
Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

St.prp. nr. 13 (2007-2008)
Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Kommunal- og regionaldepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

St.prp. nr. 23 (2007-2008)
Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Kultur- og kyrkjedepartementet
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

St.prp. nr. 7 (2007-2008)
Om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

St.prp. nr. 14 (2007-2008)
Om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

St.prp. nr. 16 (2007-2008)
Om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 15 (2007-2008)
Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 21 (2007-2008)
Om endringar i statsbudsjettet for 2007 m.m. under Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 24 (2007-2008)
Om endringar i statsbudsjettet for 2007 mv. under Samferdselsdepartementet
(Pressemelding)

2.      Styrer, utvalg

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et faglig ekspertutvalg som skal utrede spørsmålet om likestilling av arbeidstiden for skift- og turnusarbeid, samt sammenhengen med deltid mv.:

1. Steinar Holden, leder, Universitetet i Oslo, økonom, Oslo
2. Torgeir Stokke, Fafo, sosiolog, Oslo
3. Bente Abrahamsen, Institutt for samfunnsforskning, sosiolog, Oslo
4. Toril Solbu, Nordlandssykehuset, sykepleier, Bodø
5. Hilde Rolandsen, Elkem Salten, siviløkonom, Fauske
6. Anne Marie Berg, Høgskolen i Lillehammer, sosiolog, Lillehammer/Oslo
7. Jan Erik Askildsen, Universitetet i Bergen, økonom, Bergen

Følgende medlemmer oppnevnes til ekspertutvalg som skal vurdere hvilke sykdommer som bør godkjennes som yrkessykdom:

1. Helge Kjuus, avdelingsdirektør dr. med, Bærum, leder av utvalget
2. Jan Marton, avdelingsoverlege, Tromsø
3. Hallfrid Waage, klinikksjef, Skien
4. Bente Ulvestad, bedriftslege, Oslo
5. Håkon Lasse Leira, overlege, Trondheim
6. Eira Viikari-Juntura, professor, Helsinki – Finland
7. Erik Falkum, professor dr. med spesialist i psykiatri, Oslo
8. Bente Moen, professor, Bergen
(Pressemelding)

Gjenoppnevning av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene for en periode inntil 30. september 2011:

Administrerende direktør Øystein Olsen, leder, Oslo
Seksjonsleder Ann Lisbeth Brathaug, Oslo
Sjeføkonom Stein Reegård, Bærum, Landsorganisasjonen i Norge
Økonom Ellen Horneland, Oslo, Landsorganisasjonen i Norge
Spesialrådgiver Olav Magnussen, Bærum, Næringslivets Hovedorganisasjon
Sjeføkonom Bjørn Tore Stølen, Oslo, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Direktør Lars E. Haartveit, Bærum, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Forhandlingsleder Per Kristian Sundnes, Lørenskog, KS – Kommunesektorenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Sjeføkonom Erik Orskaug, Oslo, Unio
Generalsekretær Tove Storrødvann, Ski, Akademikerne
Forhandlingssjef Stein Gjerding, Oslo, Arbeidsgiverforeningen Spekter
Ekspedisjonssjef Nina Bjerkedal, Oslo, Finansdepartementet
Avdelingsdirektør Yngvar Tveit, Røyken, Finansdepartementet
Underdirektør Grethe Antonie Jarnæs, Oslo, Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Seniorrådgiver Synnøve Nymo, Oslo, Arbeids- og inkluderingsdepartementet
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Oppnevning av Birger Arthur Stedal og Ingrid Bergslid Salvesen til faste medlemmer av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker for 3 år fra 1. januar 2008.

3.      Klagesaker m.v.

Samferdselsdepartementet

Klage fra AL Samfunnshuset Vest på Samferdselsdepartementets vedtak 13.10.2006 om samtykke til ekspropriasjon – gnr. 11, bnr. 79 i Oslo. Klagen tas delvis til følge.

Klage fra NetCom AS v/Simonsen Advokatfirma DA på Samferdselsdepartementets beslutning av 07.09.2007 om avslag på innsynsbegjæring. Klagen tas ikke til følge.

4.      Utnevnelser m.v.

 Statsministerens kontor

Anne Margareth Fagertun Stenhammer gis avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Erik Solheim med fratredelse fra det tidspunkt Statsminsterens kontor bestemmer. (Pressemelding)

Første ambassadesekretær Håkon Arald Gulbrandsen utnevnes til statssekretær for statsråd Erik Solheim med tiltredelse fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer. (Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Utnevning av ambassadør i Abidjan, Merete Lundemo, tillike til ambassadør i Monrovia, Liberia.

Finansdepartementet

Seniorrådgiver Brynjar Indahl utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Tingrettsdommer Anne Margrethe Lund og tingrettsdommer Nina Opsahl utnevnes til avdelingsledere/tingrettsdommere ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Hilda Gerd Kolbjørnsen utnevnes til nestleder/tingrettsdommer og konstituert tingrettsdommer Anne Marie Selvaag og konstituert tingrettsdommer Rune Lium utnevnes til tingrettsdommere ved Trondheim tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Assisterende sysselmann Elisabeth Bjørge Løvold utnevnes til sorenskiver ved Sør-Gudbrandsdal tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Jordskiftedommer Olav Nygård utnevnes til jordskifterettsleder ved Aust-Agder jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Jordskiftedommer Vidar Bergtun utnevnes til jordskifterettsleder og konstituert jordskiftedommer Olav Bruflot utnevnes til jordskiftedommer ved Nord- og Midhordland jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Landskonsulent i jordskiftefag Oda-Kari Buhaug utnevnes til jordskifterettsleder ved Sør-Trøndelag jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av pensjonert tingrettsdommer Ingeborg Webster som ekstrarodinær lagdommer ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra 1. januar 2008 til og med 31. oktober 2009.

Kunnskapsdepartementet

Generalsekretær Kari Kjenndalen utnevnes til ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Seniorrådgiver Morten Strømgren utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen