Offisielt fra statsråd 17. mars 2023

I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram et forslag om endringer i rekonstruksjonslova.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 17. mars 2023. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Barne- og familiedepartementet

Prop. 50 LS (2022-2023)
Endringer i markedsføringsloven og angrerettloven mv. (gjennomføring av moderniseringsdirektivet) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 69/2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/2161

Prop. 53 L (2022-2023)
Endringer i angrerettloven (pengespill)

Prop. 55 L (2022-2023)
Endringar i gravplassloven m.m. (digitalisering av gravferdsmeldinga og behandling av personopplysningar)

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 56 L (2022-2023)
Lov om opphevelse av eldreombudsloven

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 51 L (2022 – 2023)
Endringar i rekonstruksjonslova (forlenging av tida lova skal gjelde)

Klima- og miljødepartementet

Prop. 54 L (2022-2023)
Endringer i forurensningsloven (endring av tillatelser og tilsyn med kommunenes internkontroll)

Samferdselsdepartementet

Meld. St. 12 (2022-2023)
Tilbaketrekking av Prop. 4 LS (2022-2023) Endringer i postloven (tilbyderbegrepet, pakkepostforordningen, brukerklagenemnd, offentlig postnummersystem og politiattest) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 246/2021 av 24. september 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/644 om pakkeleveringstjenester over landegrensene (pakkepostforordningen)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 9. mars 2023 til lov om endringer i arbeidsmiljøloven mv. (arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiveransvar i konsern).

Lovvedtak 41 (2022-2023) Lov nr. 3

Loven trer i kraft 1. januar 2024.

Grunnlag for saken:

3. Forskrifter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften).

4. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet

Utnevning av ambassadør Helene Sand Andresen til ambassadør i Kyiv, Ukraina. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Kristin Melsom til ambassadør i Beograd, Republikken Serbia. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet

Åremålsbeskikkelse av direktør Hilde Singsaas som direktør for Direktoratet for forvaltning og økonomistyring for en ny periode på seks år.

Forsvarsdepartementet

Utnevning av avdelingsdirektør Johanne Melø til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og distriktsdepartementet

Åremålsbeskikkelse av avdelingsdirektør Frode Danielsen som direktør for Digitaliseringsdirektoratet for en periode på seks år. Han tiltrer fra det tidspunkt Kommunal- og distriktsdepartementet bestemmer.

Statsministerens kontor

Faglig sekretær Samra Akhtar utnevnes til statssekretær for statsråd Marte Mjøs Persen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet med virkning fra 17. mars 2023 kl. 12.00.

5. Andre saker

Statsministerens kontor

Overføring av ansvaret for behandling av klagesaker etter Finnmarksloven § 27 syvende ledd fra Kommunal- og distriktsdepartementet til Landbruks- og matdepartementet.