Offisielt fra statsråd 2. oktober 2015

I statsråd i dag ble det oppnevnt et utvalg som skal utrede ny organisering av det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 2. oktober 2015. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 2 L (2015-2016)
Endringar i lov om statens tjenestemenn m.m. og lov om Statens pensjonskasse mv. (utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordninga)
(Nyhetssak)

Meld. St. 5 (2015-2016) 
Sametingets virksomhet 2014

Nærings- og fiskeridepartementet, Nordisk samarbeidsminister
Meld. St. 6 (2015-2016)
Nordisk samarbeid
(Nyhetssak)

2. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 16. desember 2011 nr. 1255 om rett til helse- og omsorgstjenester for personer uten fast opphold i riket.

3. Styrer, utvalg

Arbeids- og sosialdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal utrede etterlatteytelsene i folketrygden:

 • Direktør Ann-Helén Bay, Bærum (leder)
 • Professor Kjell Vaage, Bergen
 • Professor Gudrun Holgersen, Bergen
 • Professor Ann-Charlotte Ståhlberg, Stockholm
 • Professor Torberg Falch, Trondheim

(Nyhetssak)

Finansdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg til å utrede ny revisor- og regnskapsførerlovgivning:

 • Professor Johan Giertsen, Bergen (leder)
 • Seksjonssjef Kjersti Elvestad, Oslo
 • Daglig leder Hege Skogland Mokleiv, Haugesund
 • Leder fag Hanne Opsahl, Lier
 • Seksjonssjef Monica Sivertsen, Oslo
 • Statsautorisert revisor Unn Helen Aarvold, Oslo
 • Avdelingsdirektør Alexander Behringer, Bærum
 • Administrerende direktør Per Hanstad, Oslo
 • Statsautorisert revisor Geir-Atle Monsen, Oslo
 • Statsautorisert revisor Odd Kristian Stavaas, Trondheim
 • Fagsjef Iman Winkelman, Lørenskog

(Nyhetssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for utredning av ny organisering av det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten:

 • Lege Stener Kvinnsland, Bergen (leder)
 • Rådmann Trude Andresen, Lier
 • Klinikkdirektør Per S. Bleikelia, Hønefoss
 • Turistsjef Sylvia K. Brustad, Hamar
 • Leder brukerutvalget UNN Cathrin Carlyle, Tromsø
 • Tidligere regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs, Oslo
 • Lege Hege Gjessing, Oslo
 • Lege Christian Grimsgaard, Oslo
 • Spesialrådgiver Jon J. Gåsvatn, Sarpsborg
 • Prosjektdirektør Lars Haukaas, Oslo
 • Seniorforsker Jorid Kalseth, Trondheim
 • Departementsråd Per V. Okkels, København
 • Daglig leder Brit K.S. Rugland, Stavanger
 • Konserndirektør Bente G. H. Slaatten, Nesbru
 • Lege Hanne Thürmer, Notodden
 • Professor Karina Aase, Stavanger

(Nyhetssak) 

4. Utnevnelser m.v.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Avdelingsdirektør Emma Christine Jensen Stenseth utnevnes til avdelingsdirektør i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Beordring av generalmajor Odin Johannessen som Generalinspektør i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Høyesterettsjustitiarius Tore Schei innvilges avskjed i nåde etter søknad med virkning fra og med 1. mars 2016.

Fagdirektør Øystein Mortensen konstitueres som ekspedisjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet for tre år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Konstitusjon av fylkesmann Lodve Solholm i det midlertidige embetet som fylkesmann i Møre og Romsdal, med varighet fram til en eventuell endring i strukturen for embetene som berører Fylkesmannen i Møre og Romsdal (dog senest til 31. desember 2018), og med tiltredelse 5. oktober 2015.
(Nyhetssak)