Offisielt fra statsråd 27. november 2020

I statsråd i dag ble stortingsmeldingen «Mennesker, muligheter og norske interesser i nord» lagt fram.

Statsråd ble holdt på Den kongelige slott 27. november 2020. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet
Meld. St. 9 (2020-2021)
Mennesker, muligheter og norske interesser i nord
(Nyhetssak)

Finansdepartementet
Prop. 56 S (2020-2021)
Ny saldering av statsbudsjettet 2020
(Nyhetssak)

Samferdselsdepartementet
Prop. 55 S (2020-2021)
Utbygging og finansiering av E39 på strekninga Lønset-Hjelset i Møre og Romsdal og endra kostnadsrammer i tre vegprosjekt
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet
Ikraftsetting av lov 23. juni 2020 nr. 97 om endringer i gravferdsloven mv. (urnevegg mv.). Loven trer i kraft 30. desember 2020.

Finansdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 21. juni 2019 nr. 41 om endringer i verdipapirhandelloven mv. (prospekt, markedsmisbruk, tilsyn og sanksjoner). Endringsloven del I, endringene i lov juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) kapittel 3, 4, 5, 12, 19 og 21, trer i kraft 1. mars 2021.
(Nyhetssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 24. november 2020 til lov om endringer i folketrygdloven (krav til direkte oppgjør).
Lovvedtak 20 (2020-2021)  Lov nr. 130

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 24. november 2020 til lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union (brexit-loven).
Lovvedtak 17 (2020-2021)  Lov nr. 131
Delt ikraftsetting av loven. Loven trer i kraft straks, med unntak av §§ 2 og 5.
(Se pkt. 6 Andre saker)
(Nyhetssak)

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om endring i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien fastsettes.

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2020 under kap 2543 Midlertidige stønadsordninger for selvstendig næringsdrivende, frilansere og lærlinger, post 71 Stønad til lærlinger, kan benyttes til å dekke eventuelle merutgifter som følger av forskriftsendringene.

Klima- og miljødepartementet
Forskrifter om vern av 28 skogområder i fylkene Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vesfold og Telemark, Viken og Innlandet fastsettes.
Forskrift om vern av Kløvstadhøgda naturreservat i Innlandet fylke fastsettes.
Forskrifter om endring av verneforskrifter for 9 verneområder i fylkene Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Trøndelag og Nordland fastsettes.
(Nyhetssak)

Forskrifter om endring av verneforskrifter for Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde i fylkene Innlandet og Vestland fastsettes.

Nærings- og fiskeridepartementet
Forskrift om endring av forskrift 7. november 2003 nr. 1309 om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten, forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten og forskrift 7. desember 2012 nr. 1144 om ervervstillatelse, registrering og merking av fiskefartøy mv. fastsettes.
(Nyhetssak)

4. Delegasjon av myndighet

Kulturdepartementet
Delegering av Kongens myndighet etter forvaltningsloven § 28 fjerde ledd til Kulturdepartementet.

5. Utnevnelser m.v.

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av advokat Johan Henrik Frøstrup til settesjef for Spesialenheten for politisaker for å behandle anmeldelse mottatt 1. juni 2020, grunnet inhabilitet, jf. straffeprosessloven § 60 første ledd annet punktum, jf. første punktum. 

6. Andre saker

Finansdepartementet
Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og den Føderale Republikken Brasil for å unngå dobbeltbeskatning og forebygge skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt.

Kulturdepartementet
Avsetningen på 15 millioner kroner fra Norsk Tippings overskudd for 2019 til tiltak mot spilleproblemer fordeles i samsvar med framlagte forslag, jf. pengespilloven § 10 fjerde ledd.

Kulturdepartementet gis fullmakt til å disponere ikke-utbetalte midler innenfor rammen av handlingsplanen mot spilleproblemer.
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Ratifikasjon av avtale 28. januar 2020 om ordninger mellom Island, Fyrstedømmet Liechtenstein, Kongeriket Norge og Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland som følge av Det forente kongerikes uttreden fra Den europeiske union, EØS-avtalen og andre avtaler som gjelder mellom Det forente kongerike og EØS/EFTA-statene i kraft av Det forente kongerikes medlemskap i Den europeiske union.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av avtale mellom Den europeiske union og EØS/EFTA-statene om trygdekoordinering for britiske statsborgere.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)
(Nyhetssak)