Offisielt fra statsråd 7. mai 2020

I statsråd i dag ble det blant annet vedtatt tildelinger av overskuddet i Norsk Tipping AS for spilleåret 2019, til idretts- og kulturformål.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 7. mai 2020 kl. 1200. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Helse- og omsorgsdepartementet
Meld. St. 24 (2019-2020)
Lindrende behandling og omsorg
Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve.
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 102 L (2019-2020)
Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
(Nyhetssak)

Prop. 103 L (2019-2020)
Midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 99 S (2019-2020)
Endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2020/2021)

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 91 LS (2019-2020)
Endringer i tjenesteloven (geoblokkering) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 311/2019 av 13. desember 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/302
(Nyhetssak)

Olje- og energidepartementet
Prop. 100 L (2019-2020)
Endringer i vannressursloven og energiloven mv.
(administrative reaksjoner og sanksjoner)

Samferdselsdepartementet
Prop. 101 LS (2019-2020)
Endringer i jernbaneloven mv. (fjerde jernbanepakke) og samtykke til deltakelse i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak av 24. april 2020 til lov om medisinsk utstyr.
Lovvedtak 79 (2019-2020)  Lov nr. 37
Delt ikraftsetting av loven. Loven § 17 nr. 1 trer i kraft straks.  

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 28. april 2020 til midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven).
Lovvedtak 84 (2019-2020)  Lov nr. 38
Loven trer i kraft 11. mai 2020.
Overføring av forskriftskompetanse etter lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett § 9-4 nytt fjerde ledd, jf. midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19
§ 66 nr. 3, fra Justis- og beredskapsdepartementet til Finansdepartementet.
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Sanksjon av Stortingets vedtak 3. april 2020 til lov om endringer i vegfraktloven mv. (elektroniske fraktbrev).
Lovvedtak 66 (2019-2020)  Lov nr. 39
Delt ikraftsetting av loven. Del I gjelder fra det tidspunkt som tilleggsprotokoll 20. februar 2008 om elektroniske fraktbrev (eCMR) til Genève-konvensjonen 19. mai 1956 om fraktavtaler ved internasjonal godsbefordring på veg (CMR) trer i kraft for Norge.
(Se pkt. 6 Andre saker)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 3. april 2020 til lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon (bredbåndsutbyggingsloven).
Lovvedtak 63 (2019-2020)  Lov nr. 40
Delt ikraftsetting av bredbåndsutbyggingsloven. Loven med unntak av kapittel 6 trer i kraft 1. juli 2020.
(Se pkt. 6 Andre saker)

3. Forskrifter

Utenriksdepartementet
Forskrift om sanksjoner i lys av situasjonen i Mali fastsettes.

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om endring i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien fastsettes.

4. Delegasjon av myndighet

Justis- og beredskapsdepartementet
Kongens myndighet etter loven § 61 tredje ledd (rekonstruksjonsloven) delegeres til Justis- og beredskapsdepartementet.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

5. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Knut Aastad Bråten gis med virkning fra 7. mai 2020 kl. 13.00 avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Abid Qayyum Raja i Kulturdepartementet.

Fylkestingspolitiker Gunhild Berge Stang utnevnes med virkning fra 7. mai 2020 kl. 13.00 til statssekretær for statsråd Abid Qayyum Raja i Kulturdepartementet.
(Nyhetssak)

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør Else Berit Eikeland til ambassadør i Tallinn, Republikken Estland med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ekspedisjonssjef Jon Elvedal Fredriksen til ambassadør i Ottawa, Canada med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Nils Haugstveit til ambassadør i Madrid, Spania med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Jostein Leiro til ambassadør i Santiago, Republikken Chile med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Trond Nicolai Heimvik til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av førstestatsadvokat Terje Nybøe til sjef for Spesialenheten for politisaker med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Konstitusjon av politiadvokat Magnus Schartum-Hansen som statsadvokat ved Hedmark og Oppland statsadvokatembeter i inntil tre år med tiltredelse fra 1. august 2020.

Forlenget konstitusjon av politiadvokat Sturla Henriksbø og konstituert statsadvokat Kari Hangeland Buvik som statsadvokater ved Oslo statsadvokatembeter i inntil seks måneder fra 1. mai 2020.

Nærings- og fiskeridepartementet
Finansminister Jan Tore Sanner oppnevnes som ny norsk guvernør i Rådet i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD) og statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem oppnevnes som ny norsk viseguvernør.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet
Inngåelse av global konvensjon om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning av 25. november 2019.

Justis- og beredskapsdepartementet
Ratifikasjon av tilleggsprotokoll 20. februar 2008 om elektroniske fraktbrev (eCMR) til Genève-konvensjonen 19. mai 1956 om fraktavtaler ved internasjonal godsbefordring på veg (CMR).
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 152/2018 6. juli 2018 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv (EU) nr. 2014/61, kan bli bindende for Norge.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Kulturdepartementet
Andelen av overskuddet til Norsk Tipping AS for 2019 til idrettsformål, totalt 2 861 459 000 kroner, fordeles i 2020.

Kulturdepartementet gis fullmakt til å foreta justeringer mellom de enkelte poster innenfor rammen av spilleoverskuddet til idrettsformål, samt til å disponere ufordelte midler, ikke utbetalte spillemidler til idrettsformål og opptjente renter av innestående midler til idrettsanlegg og allmenne idrettsformål.
(Nyhetssak)

Stiftelsen Dam tildeles 201 967 520 kroner i 2020 av overskuddet i 2019 fra Norsk Tipping AS.
(Nyhetssak)

Andelen av overskuddet til Norsk Tipping AS for 2019 til kulturformål, totalt 804 785 000 kroner, fordeles i 2020.

Kulturdepartementet gis innenfor rammen av spilleoverskuddet til kulturformål fullmakt til å disponere opptjente renter av innestående midler til kulturformål og til å omfordele ikke utbetalte midler fra tidligere år.
(Nyhetssak)

Det blir stilt statlig forsikring forlenget fram til 1. september 2020 for omsøkt forsikringsverdi for verk i samsvar med verksliste datert 29. oktober 2019 for utstillingen "Edward Burne-Jones. Prerafaelittene og Norden".

Olje- og energidepartementet
Oljeproduksjonen på norsk kontinentalsokkel fra produserende felt reduseres med 250 000 fat per dag i juni 2020 og med 134 000 fat per dag i 2. halvår 2020.  Produksjonen reduseres med utgangspunkt i den referanseproduksjon for 2020 som departementet har etablert for bruk i reguleringen.
(Nyhetssak)