Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 8. mars 2019

I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en proposisjon om endringer i reglene om skattefrie personalrabatter.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 8. mars 2019. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 50 S (2018-2019)
Pensjonar frå statskassa

Finansdepartementet
Prop. 51 S (2018-2019)
Endringer i statsbudsjettet 2019 under Finansdepartementet (endringer i reglene om skattefrie personalrabatter mv.)
(Nyhetssak)

Meld. St. 14 (2018-2019)
Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland
(Nyhetssak) 

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 52 L (2018-2019)
Endringer i patentloven mv. (forenklinger)
(Nyhetssak) 

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 49 LS (2018-2019)
Endringer i skipsarbeidsloven mv. og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 258/2018 av 5. desember 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/1794 om arbeidsrettigheter for sjøfolk
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og beredskapsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 58 om endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II). Lovens del I, endringene i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)
§ 60, trer i kraft 1. april 2019.
(Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 19. februar 2019 til lov om endringer i plan- og bygningsloven m.m. (håndtering av overvann i arealplanleggingen mv.).
Lovvedtak 40 (2018-2019)  Lov nr. 5

Delt ikraftsetting av lov om endringer i plan- og bygningsloven m.m. Loven trer i kraft straks med unntak av endringene i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) §§ 5 a andre ledd, 26 andre og sjette ledd, 38 andre ledd og 46 første ledd bokstav d.

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endring av tittelen helsesøster til helsesykepleier i forskrifter på helseområdet fastsettes.

Forskrift om tilskudd til virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning som har levert spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester fastsettes.
(Nyhetssak)

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Luanda, Kikkan Marshall Haugen, tillike til ambassadør i Kinshasa, Den demokratiske republikken Kongo.

Utnevning av ambassadør i Pretoria, Astrid Emilie Helle, tillike til ambassadør i Maseru, Lesotho.

Utnevning av ambassadør Per Strand Sjaastad til ambassadør i Brussel, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Hans Jacob Frydenlund til ambassadør i New Delhi, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seksjonsleder Trine Jøranli Eskedal til ambassadør i Colombo, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av oberst Hans Ole Sandnes til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Forlenget konstitusjon av politiadvokat Håvard Ryengen som statsadvokat ved Agder statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke ut over 15. oktober 2019.

Kulturdepartementet
Utnevning av underdirektør Helle Campbell til avdelingsdirektør i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

5. Andre saker

Statsministerens kontor
Overføring av forvaltningsansvaret for forskrift 15. desember 2005 nr. 1690 om medisinsk utstyr fra Justis- og beredskapsdepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet for så vidt gjelder elektromedisinsk utstyr.

Overføring av forvaltningsansvaret for forskrift 29. november 2013 nr. 1373 om håndtering av medisinsk utstyr §§ 5, 13, 14 og 16 fra Justis- og beredskapsdepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet for så vidt gjelder elektromedisinsk utstyr.

Utenriksdepartementet
Inngåelse av avtale mellom Norge og Storbritannia om internasjonal vegtransport.

Til toppen