Offisielt frå statsrådet 20. mai 2022

I statsrådet i dag vart direktør Hege Nilssen beskikka på åremål som direktør for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for ein periode på seks år.

Statsråd vart halde på Det kongelege slott 20. mai 2022. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 118 L (2021-2022)
Midlertidig lov om tilpasninger i regelverket om internasjonalt rettslig samarbeid som følge av utbruddet av covid-19, endringer i utlendingsloven m.m. (testing for covid-19 før uttransportering)
(Nyheitssak)

Samferdselsdepartementet
Prop. 116 L (2021-2022)
Endringer i yrkestransportloven (behandling av personopplysninger)
(Nyheitssak)

Prop. 117 S (2021-2022)
Finansiering av prosjektet fv. 353 Rugtvedt – Surtebogen i Bamble kommune i Vestfold og Telemark fylke og orientering om andre saker
(Nyheitssak)
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Barne- og familiedepartementet
Ikraftsetting av lov 20. desember 2019 nr. 109 om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet. Loven trer i kraft 1. juli 2022.
Se punkt 3 Forskrifter og punkt 4 Delegasjon av myndigheit

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 10. mai 2022 til lov om endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv. (administrative reaksjoner, tilsynsmyndighetenes saksbehandling av hendelser om pliktbrudd m.m.).
Lovvedtak 63 (2021-2022)  Lov nr. 29
Loven trer i kraft 1. juli 2022.

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. mai 2022 til lov om endringer i genteknologiloven (offentlighet).
Lovvedtak 62 (2021-2022)  Lov nr. 30
Loven trer i kraft 1. juni 2022.
Se punkt 6 Andre saker

Justis- og beredskapsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 25. mars 2022 nr. 16 om endringer i utlendingsloven (innhenting av opplysninger fra utdanningsinstitusjoner mv.).
Følgende trer i kraft 1. juni 2022:
Endringsloven del 1 § 84 første ledd.

Kunnskapsdepartementet
Ikraftsetting av lov 11. juni 2021 nr. 78 om endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator). Loven trer i kraft 1. august 2022.

3. Forskrifter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Det fastsettes forskrift om grunnbeløp, reguleringsfaktorer, satser for minste pensjonsnivå og satser for garantipensjon i folketrygden fra 1. mai 2022 og virkningstidspunkt for regulering av kravet til minsteinntekt for rett til ytelser etter folketrygdloven kapitlene 4, 8, 9 og 14.
(Nyhetssak)

Barne- og familiedepartementet
Forskrift om overgangsregler om behandling av personopplysninger 15. juni 2018 nr. 877 § 4 oppheves 1. juli 2022.

Det fastsettes forskrift om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet.

Se punkt 2 Sanksjonar og iverksetjingar og punkt 4 Delegasjon av myndigheit

Helse- og omsorgsdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften).

Justis- og beredskapsdepartementet
Det fastsettes forskrift om opphevelse av forskrift 4. november 1983 nr. 1600 om den alminnelige ferdsel, orden og sikkerhet under beredskap og i krig.

Det fastsettes forskrift om opphevelse av forskrift 6. april 1984 nr. 834 om mørklegging.

Det fastsettes forskrift om opphevelse av forskrift 14. mai 1993 nr. 351 om jernbanens trygghetstjeneste.

Forskriftene trer i kraft straks.

4. Delegasjon av myndigheit

Barne- og familiedepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet.

Se punkt 2 Sanksjonar og iverksetjingar og punkt 3 Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Kongens myndighet etter lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 2 til å gi bestemmelser om at sivilbeskyttelsesloven § 15a skal gjelde for Svalbard delegeres til Justis- og beredskapsdepartementet.

Vedtaket trer i kraft straks.

5. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av underdirektør Tuva Raanes Bogsnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av visegeneralsekretær Hege Marie Hoff til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av folkerettsrådgiver Linn Edvartsen til underdirektør i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Barne- og familiedepartementet
Åremålsbeskikkelse av direktør Hege Nilssen som direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for en periode på seks år. Hun tiltrer fra det tidspunkt Barne- og familiedepartementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Forsvarsdepartementet
Utnevning av kommandør Kjell-Knut Aabrek til flaggkommandør i Sjøforsvaret og beordring i stilling som nestkommanderende i Sjøforsvaret. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av oberst Tron Gregus Holand Strand til brigader i Luftforsvaret og beordring i stilling som sjef operasjonsavdelingen i Luftforsvaret. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av politiadvokat Daniel Sollie til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter. Han tiltrer fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Karl Kristian Nordheim som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra 1. juli 2022 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2022.

Utnevning av konstituert førstestatsadvokat og embetsleder Hilde Stoltenberg til førstestatsadvokat og embetsleder ved Nordland statsadvokatembeter. Hun tiltrer fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Utnevning av statsadvokat Iris Øsp Lydsdottir Storås til førstestatsadvokat og embetsleder ved Hedmark og Oppland statsadvokatembeter. Hun tiltrer fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Utnevning av statsadvokat Unni Sandøy til førstestatsadvokat og embetsleder ved Trøndelag statsadvokatembeter. Hun tiltrer fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Utnevning av konstituert førstestatsadvokat og embetsleder Asbjørn Eritsland til førstestatsadvokat og embetsleder ved Rogaland statsadvokatembeter. Han tiltrer fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Utnevning av konstituert førstestatsadvokat og embetsleder Hugo Henstein til førstestatsadvokat og embetsleder ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter. Han tiltrer fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Thale Thomseth som statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter fra 1. juli 2022 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2022.

Kommunal- og distriktsdepartementet
Utnevning av seksjonssjef Steffen Ousdal til avdelingsdirektør i Kommunal- og distriktsdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utanriksdepartementet
Protokoller om Finlands og Sveriges tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949 undertegnes.

Norge notifiserer Verdens handelsorganisasjon (WTO) om utvidelse av norsk bindingsliste vedrørende innenlandsk regulering av tjenester.

Helse- og omsorgsdepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1381 av 20. juni 2019 som gjelder åpenhet og bærekraft i EUs risikovurdering i næringsmiddelkjeden, og endring av forordning (EF) nr. 178/2002, (EF) nr. 1829/2003, (EF) nr. 1831/2003, (EF) nr. 2065/2003, (EF) nr. 1935/2004, (EF) nr. 1331/2008, (EF) nr. 1107/2009 og (EU) 2015/2283 og direktiv 2001/18/EF (åpenhetsforordningen) kan bli bindende for Norge.
Se punkt 2 Sanksjonar og iverksetjingar