Offisielt frå statsrådet 21. mai 2021

I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram forslag om endringar i statsbudsjettet for å dekke auka kostnader til koronasertifikat, endringar i karantenehotellordninga og kompensasjonsordning for utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft frå utlandet. Det vart òg lagt fram forslag om mellombelse endringar i smittevernloven om koronasertifikat og innlemming av ei EU-forordning om koronasertifikat i EØS-avtalen.

Statsråd vart halde på Det kongelege slott 21. mai 2021. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 202 S (2020-2021)
Endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet for å dekke økte kostnader til koronasertifikat, under Justis- og beredskapsdepartementet om endringer i karantenehotellordningen, under Nærings- og fiskeridepartementet for å dekke kompensasjonsordning for utgifter til innreisekarantene ved bruk at utenlandsk arbeidskraft
(Nyheitssak)

Prop. 203 LS (2020–2021)
Midlertidige endringer i smittevernloven mv. (koronasertifikat) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) om koronasertifikat i EØS-avtalen
(Nyheitssak)

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 200 S (2020-2021)
Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2021 m.m.)
(Nyheitssak)

Samferdselsdepartementet
Prop. 201 S (2020-2021)
Utbygging og finansiering av Bypakke Ålesund i Møre og Romsdal
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 11. mai 2021 til lov om endringer i folketrygdloven (sykepenger og pleiepenger).
Lovvedtak 103 (2020-2021  Lov nr. 38
Loven trer i kraft 1. juni 2021.

Forsvarsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 11. mai 2021 til midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19.
Lovvedtak 104 (2020-2021  Lov nr. 39

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak av 27. april 2021 til lov om endringer i legemiddelloven og apotekloven (bytte av biologiske legemidler i apotek).
Lovvedtak 95 (2020-2021)  Lov nr. 40
Endringsloven trer i kraft 1. juli 2021.

Delt ikraftsetting av lov 4. desember 2020 nr. 133 om endringer i helseregisterloven m.m. (tilgjengeliggjøring av helsedata). Loven del I, II og del III (lov 20. juni 2014 nr. 43 om helseregistre og behandling av helseopplysninger) § 17 og §§ 19 til 20 trer i kraft 1. juni 2021.

Justis- og beredskapsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 12. juni 2020 nr. 65 om endringer i utlendingsloven mv. (utlevering av opplysninger til politiet mv.). Endringsloven del II (endringene i utlendingsloven) trer i kraft 1. juni 2021. 

Klima- og miljødepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 27. april 2021 til lov om endringer i forurensningsloven (lovhjemmel for krav om avsavnsrenter).
Lovvedtak 97 (2020-2021)  Lov nr. 41

Kulturdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 8. april 2021 til lov om språk (språklova).
Lovvedtak 89 (2020-2021)  Lov nr. 42
Loven trer i kraft 1. januar 2022.

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 4. mai 2021 til lov om opphevelse av eksportkredittloven. 
Lovvedtak 100 (2020-2021)  Lov nr. 43

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om endringer i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien fastsettes.

Forskrift om grunnbeløp, reguleringsfaktorer, satser for minste pensjonsnivå og satser for garantipensjon i folketrygden fra 1. mai 2021 og virkningstidspunkt for regulering av kravet til minsteinntekt for rett til ytelser etter folketrygdloven kapitlene 4, 8, 9 og 14 fastsettes.

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 22. juni 2015 nr. 747 om anvendelse av helselover og -forskrifter for Svalbard og Jan Mayen fastsettes.

4. Utnemningar m.m.

Kunnskapsdepartementet
Åremålsbeskikkelse av direktør Sveinung Skule som direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Statsministerens kontor
Reid Ivar Bjorland Dahls konstitusjon som statssekretær for statsråd Kjell Ingolf Ropstad i Barne- og familiedepartementet forlenges til og med 15. juli 2021.
(Nyheitssak)

5. Andre saker

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen vedtas.
(Nyheitssak)