Offisielt frå statsrådet 22. mai 2017

I statsråd i dag er det lagt fram ein proposisjon om lovendringar som vil gje skjerpa straff ved fleire grove integritetskrenkingar, og styrkt oppreisingsvern ved krenkingar gjorde av fleire i fellesskap.

Statsråd vart halde på Oslo slott 22. mai 2017. Følgjande vedtak vert gjort kjende:
(Lenkjer til proposisjonar og meldingar vert i dag aktive kl. 12.45).

1. Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet
Prop. 142 S (2016-2017)
Tillegg til Prop. 129 S (2016-2017) om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017.
(Nyheitssak) 

Forsvarsdepartementet
Prop. 139 S (2016-2017)
Endringar i statsbudsjettet 2017 under Forsvarsdepartementet (Endringar i «Regulativ for tillegg til utskrivne vernepliktige mannskap»)
(Nyheitssak

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 137 L (2016-2017)
Endringer i straffeloven m.m. (skjerpet straff ved flere grove integritetskrenkelser og styrket oppreisningsvern ved krenkelser begått av flere i fellesskap)
(Nyheitssak

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 138 S (2016-2017)
Endringer i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2017/2018 m.m.)
(Nyheitssak

Prop. 141 S (2016-2017)
Endringer i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2017 m.m.)
(Nyheitssak 

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 136 L (2016-2017)
Endringer i skipsarbeidsloven (rederiets garantiplikt)
(Nyheitssak

Samferdselsdepartementet
Prop. 140 S (2016-2017)
Finansiering av prosjektet fv 659 Nordøyvegen i Møre og Romsdal
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og ikraftsetjingar

Barne- og likestillingsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 9. mai 2017 til lov om endringer i folketrygdlova og krisesenterlova (fordeling av foreldrepengar ved samlivsbrot med meir).
Delt ikraftsetting. Endringsloven trer i kraft 1. september 2017,
med unntak av del II som trer i kraft straks. 
Lovvedtak 78 (2016-2017) Lov nr. 27

Helse- og omsorgsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 48 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (utvidelse av retten til fritt behandlingsvalg til å omfatte private rehabiliteringsinstitusjoner m.m.)
Romertall II trer i kraft 1. juli 2017. 

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 3. april 2017 til lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs.
Loven trer i kraft 1. juni 2017. 
Lovvedtak 68 (2016-2017) Lov nr. 28

Samferdselsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 18. april 2017 til lov om taubaner (taubaneloven).
Loven trer i kraft fra 1. juli 2017. 
Lovvedtak 71 (2016-2017) Lov nr. 29

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. april 2017 til lov om fornøyelsesinnretninger (tivoliloven).
Loven trer i kraft fra 1. juli 2017. 
Lovvedtak 72 (2016-2017) Lov nr. 30

3. Forskrifter

Barne- og likestillingsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 13. juni 2014 nr. 724 om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning, fastsettes. 

4. Styrer, utval

Kunnskapsdepartementet
Oppnevning av utvalg om vurdering av samfunnets fremtidige kompetansebehov (Kompetansebehovsutvalget), for perioden 1. juni 2017 - 31. mai 2020: 

Professor Steinar Holden, Oslo, leder
Seniorrådgiver Johannes Sørbø, Oslo
Seniorrådgiver Marianne Tønnessen, Oslo
Professor Hildegunn Ekroll Stokke, Trondheim
Professor Kjetil Bjorvatn, Bergen
Senior Vice President Laxmi Akkaraju, Bærum
Forskningsleder Birgit Abelsen, Alta
Avdelingsnestleder Liv Sannes, Oslo
Kompetansedirektør Are Turmo, Oslo
Fagsjef Hanne Jordell, Oslo
Seniorrådgiver Rolf Edvard Stangeland, Oppegård
Seniorrådgiver Bente Søgaard, Oslo
Spesialrådgiver Trond Bergene, Skedsmo
Spesialrådgiver Hanne Børrestuen, Nittedal
Seniorrådgiver Tormod Skjerve, Son
Seniorrådgiver Ragnhild Nersten, Bærum
Avdelingsdirektør Bjørn Kristen Barvik, Oslo
Avdelingsdirektør Tone H. Sollien, Asker
(Nyheitssak

5. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av ministerråd Lars Andersen til ambassadør i Juba, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer. 

Finansdepartementet
Åremålsbeskikkelse av finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen som finanstilsynsdirektør for en ny periode på seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Forsvarsdepartementet
Utnevning av underdirektør Trond Viggo Bjerke til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer. 

Utnevning av oberst Øyvind Johan Kvalvik til brigader i Hæren med disponering i stilling som leder for Seksjon for strukturplanlegging ved Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Forlenget konstitusjon av underdirektør Linda Lillestøl som avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2017. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Åremålsbeskikkelse av assisterende sjef for Politihøgskolen Nina Skarpenes til sjef for Politihøgskolen for en periode på seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.
(Nyheitssak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Konstitusjon av fylkesmann Anne Karin Hamre i det midlertidige embetet som fylkesmann i Sogn og Fjordane. Det midlertidige embetet varer fram til sammenslåingen av fylkesmannsembetet i Hordaland og fylkesmannsembetet i Sogn og Fjordane 1. januar 2019. Tiltredelse i det midlertidige embetet finner sted 20. juni 2017.
(Nyheitssak

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av prosjektleder Morten Wike til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

6. Andre saker

Justis- og beredskapsdepartementet
Endring i distriktsinndelingen mv. i politi- og lensmannsetaten fastsettes.