Offisielt frå statsrådet 29. september 2023

I statsrådet i dag vart det lagt fram forslag om tilskot til godstogselskap etter ekstremvêret "Hans".

Statsråd vart halde på Det kongelege slottet 29. september 2023. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 139 L (2022-2023)
Endringer i konfliktrådsloven, straffeloven og straffeprosessloven mv. (strafferettslige reaksjoner for ungdom og varetekt med elektronisk kontroll)

Relatert:

Samferdselsdepartementet

Prop. 141 S  (2022-2023)
Endringar i statsbudsjettet 2023 under Samferdselsdepartementet (tilskot til godstogselskap etter ekstremvêret «Hans»)

Relatert:

Prop. 140 LS (2022-2023)
Endringer i vegtrafikkloven (teknisk kjøretøyinformasjon og sikring av last) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 65/2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/621

Relatert:

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Forsvarsdepartementet

Delt ikraftsetting av Stortingets vedtak 12. juni 2023 til lov om endringer i etterretningstjenesteloven (domstolskontroll i saker om kildevern og ved speiling av kommunikasjonsstrømmer mv.).

Følgende trer i kraft fra 1. oktober 2023:

  • Kapitteloverskriften i kapittel 8.

3. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet

Utnevning av underdirektør Marita Sørheim-Rensvik til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstitusjon av underdirektør Lene Richter Strand til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet

Utnevning av seniorrådgiver Gunn Signe Jakobsen til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet.  Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet

Utnevning av konstituert statsadvokat Ole Kristian Bjørge til statsadvokat ved Riksadvokatembetet. Han tiltrer fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Konstitusjon av statsadvokat Monica Krag Pettersen som statsadvokat ved Riksadvokatembetet for en periode på inntil ett år. Hun tiltrer fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Thale Thomseth som statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter fra 1. november 2023 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2023.

Nærings- og fiskeridepartementet

Utnevning av avdelingsdirektør Nina Christine Rør til ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Statsministerens kontor

Konstitueringen av Synnøve Mjeldheim Skaar som statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre forlenges fra og med 1. oktober 2023 til og med 31. desember 2023.

Konstitueringen av Helge Flø Kvamsås som statssekretær for statsråd Jan Christian Vestre i Nærings- og fiskeridepartementet forlenges fra og med 1. oktober 2023 til og med 13. oktober 2023.

Relatert:

4. Styrer og utval

Justis- og beredskapsdepartementet

Gjenoppnevning av faste medlemmer til Straffelovrådet for perioden 29. september 2023 til 28. september 2027.

Leder:
Professor Anna Linda Gröning, Bergen

Medlemmer:
Lagdommer Susann Funderud Skogvang, Tromsø
Førstestatsadvokat Runar Torgersen, Oslo
Advokat Anders Morten Brosveet, Oslo

5. Klagesaker m.m.

Kommunal- og distriktsdepartementet

Klage fra Advokatfirmaet Jegersberg & Co v/juridisk rådgiver Nils Chr. Jegersberg på vegne av Rf Eiendom AS, og klage fra Advokatfirmaet Økland & Co DA v/advokat Emilie A. S. Langeland på vegne av Ole Fredrik Utne, over Kommunal- og distriktsdepartementets vedtak 31. mars 2023 om midlertidig bygge- og deleforbud for Huggenesskogen næringsområde i Moss kommune, tas ikke til følge.

6. Andre saker

Utanriksdepartementet

Norge underretter Den europeiske union om godtakelse av forordning (EU) 2019/1896 om Den europeiske grense- og kystvakten (videreutvikling av Schengen-regelverket).

Nærings- og fiskeridepartementet

Petoro AS, som forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE), deltar i eiendomsselskapet Snøhvit Unit Eiendom DA.

Olje- og energidepartementet

Statnett SF og Fagne AS gis tillatelser til å bygge, eie og drive ny 420 kv kraftledning mellom Blåfalli koblingsstasjon og Gismarvik transformatorstasjon, og ny Gismarvik transformatorstasjon mv. i Kvinnherad, Etne, Vindafjord og Tysvær kommuner.

Relatert: