Offisielt frå statsrådet 30. mars 2012

I statsrådet i dag vart det blant anna lagt fram ei stortingsmelding om flom og skred. Det vart også lagt fram ei melding om Statens pensjonsfond i 2011.

Statsråd vart halde på Oslo slott 30. mars 2012. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Prop. 75 S (2011-2012)
Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Montenegro og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Montenegro, begge av 14. november 2011

Prop. 77 S (2011-2012)
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/29/EF for å forbedre og utvide ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet (revidert kvotedirektiv)

Arbeidsdepartementet

Prop. 74 L (2011-2012)
Endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere og tiltak i den forbindelse mv.)
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Prop. 78 L (2011-2012)
Endringer i skatte- og tollovgivningen

Meld. St. 17 (2011-2012)
Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2011

Fiskeri- og kystdepartementet

Meld. St. 16 (2011-2012)
Gjennomføring av råfisklova og fiskeeksportlova i 2009 og 2010

Kommunal- og regionaldepartementet

Prop. 76 L (2011-2012)
Lov om bustøtte (bustøttelova)
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Prop. 86 L (2011-2012)
Endringer i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv., lov19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold og lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke.
(Pressemelding)

Prop. 82 L (2011-2012)
Endringer i naturmangfoldloven og friluftsloven
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Prop. 85 S (2011-2012)
Utbygging og drift av Martin Linge-feltet
(Pressemelding)

Meld. St. 15 (2011-2012)
Hvordan leve med farene – Om flom og skred
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Prop. 80 S (2011-2012)
Utbygging og finansiering Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen på E136 i Møre og Romsdal
(Pressemelding)

Prop. 81 L (2011-2012)
Endringar i veglova og vegtrafikkloven
(Pressemelding)

Prop. 83 L (2011-2012)
Endringer i luftfartsloven
(Pressemelding)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og beredskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 29. mars 2012 til lov om endringer i voldsoffererstatningsloven og straffeprosessloven.
Lovvedtak 49 (2011-2012). Lov nr. 14.
(Sjå pkt. 3. Forskrifter og pkt 4. Delegasjon av myndigheit)

Miljøverndepartementet

Delt ikraftsetting av lov om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven).
§§ 5 og 8 trer i kraft fra 1. mai 2012.

3.      Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 12. august 2011 nr. 835 om fjernmøter og fjernavhør i straffesaker.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar og pkt. 4. Delegasjon av myndigheit)

Kulturdepartementet

Fastsetting av forskrift om overgangsregler til lov 17. juni 2005 nr. 97 om endringer i åndsverkloven.

4.      Delegasjon av myndigheit

Justis- og beredskapsdepartementet

Delegering av Kongens myndighet etter voldsoffererstatningsloven § 14 sjette ledd til Justis- og beredskapsdepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar og pkt. 3. Forskrifter)

5.      Styrer, utval

Miljøverndepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til Nasjonalt geodataråd:

Rådets leder:
Kystdirektør Kirsti Slotsvik, Ålesund, Kystverket

Direktør Arne Bardalen, Oslo, Norsk institutt for skog og landskap
Rådmann Harald Danielsen, Arendal
Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup, Hønefoss, Statens kartverk
GI-sjef John Gran, Bærum
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen, Vestby, Statens vegvesen
Landmåler Anita Kjellmann, Alta
Direktør Jon Lea, Horten, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktør Tore Nepstad, Bergen, Havforskningsinstituttet
Direktør Janne Sollie, Trondheim, Direktoratet for naturforvaltning
Seksjonssjef Guro Dahle Strøm, Bærum, Norsk Romsenter
Assisterende direktør Jens Sunde, Oslo Meteorologisk Institutt
Enhetsleder Mona Høiås Sæther, Trondheim
Leder Kjetil Utne, Oslo, Forsvarets militærgeografiske teneste
Byplansjef Ellen de Vibe, Oslo
Direktør Jan-Gunnar Winther, Tromsø, Norsk Polarinstitutt
(Pressemelding)

6.      Klagesaker m.m.

Arbeidsdepartementet

Klage fra Nordsjødykkeralliansen over Arbeidsdepartementets avslag 13. februar 2012 på begjæring om innsyn i brev 17. februar 2003 tas ikke til følge.

Kulturdepartementet

Klage fra Tore Letvik over Kulturdepartementets vedtak 14. februar 2012 om avslag på begjæring om innsyn i dokument nr. 2 i sak 200905804. Klagen tas ikke til følge.

7.      Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Statsråd Heikki Holmås bemyndiges til å forestå styret av Utenriksdepartementet når utenriksministeren er fraværende.

Statssekretær Roger Østlie Sandum gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Kristin Halvorsen.

Statssekretær Ingrid Fiskaa gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Heikki Holmås.

Statssekretær Henriette Killi Westhrin gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Inga Marte Thorkildsen.

Statssekretær Henriette Killi Westhrin utnevnes til statssekretær for statsråd Bård Vegar Solhjell.

Avdelingsdirektør Kjetil Andreas Ostling utnevnes til statssekretær for statsråd Inga Marte Thorkildsen.
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør Jørg Willy Bronebakk utnevnes til ambassadør i Helsingfors, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør Janne Julsrud utnevnes til ambassadør i Buenos Aires, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør Tove Skarstein utnevnes til ambassadør i Budapest, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør Lars Vaagen utnevnes til ambassadør i Caracas, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Generalkonsul Tormod Cappelen Endresen utnevnes til ambassadør i Singapore, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Rolf Kristian Ree utnevnes til ambassadør i Abuja, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør i Prishtina, Jan Braathu, utnevnes tillike til ambassadør i Tirana, Albania.

Seniorrådgiver Gunn Jorid Roset utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Sokneprest Leif Jørn Hvidsten utnevnes til domprost i Hamar domprosti i Hamar bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet bestemmer.
Sokneprest Roar Tønnessen utnevnes til prost i Kongsberg prosti i Tunsberg bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet bestemmer.
Sokneprest Gustav Danielsen utnevnes til prost i Nord-Innherad prosti i Nidaros bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Direktør Geir Stene-Larsen utnevnes til ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
Avdelingsdirektør Cathrine Meland utnevnes til ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet

Politiadvokat Marianne Steensen Bender utnevnes til førstestatsadvokat ved Økokrim med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

Politiadvokat Trude Stanghelle utnevnes til førstestatsadvokat ved Økokrim med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

Konstituert statsadvokat Tonje Tønder utnevnes til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

Politiadvokat Nina Harboe Jensen Søndersrød utnevnes til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

Sorenskriver Geir Tonning utnevnes til tingrettsdommer ved Jæren tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert jordskiftedommer Tore Kraggerud utnevnes til jordskiftedommer ved Akershus og Oslo jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert jordskiftedommer Gaute Lende utnevnes til jordskiftedommer ved Lista jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert jordskiftedommer Alexis Thingnes utnevnes til jordskiftedommer ved Nordfjord jordskifterett og Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert statsadvokat Eirik Lereim utnevnes til tingrettsdommer ved Fosen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Marius Sandvig konstitueres som tingrettsdommer ved Aust-Agder tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Pensjonert tingrettsdommer Ivar Axel Oftedahl konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra 1. april 2012 til og med 28. februar 2014.

Olje- og energidepartementet

Konstituert underdirektør Jorunn Anne Salthella utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet med virkning fra 1.4.2012.

Seniorrådgiver Linda Johnsen utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.

Samferdselsdepartementet

Tilsetjing på åremål for 6 år av programdirektør Stein Erik Nodeland som luftfartsdirektør frå det tidspunktet som departementet fastset.
(Pressemelding)

8.      Andre saker

Olje- og energidepartementet

Disponering av plattformen B-11

Tillatelse for Statkraft Energi AS til overføring av Blådalsvatnet til Juklavatnet med inntak av bekker i Kvitnadalen og Botnane i Kvinnherad kommune i Hordaland.
(Pressemelding)