Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 4. oktober 2013

I statsrådet i dag vart det blant anna lagt fram ein proposisjon om ny uførepensjonsordning og ein proposisjon om tenestepensjon.

Statsråd vart halde på Oslo slott 4. oktober 2013. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Meld. St. 49 (2012-2013)
Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2012, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
(Pressemelding)

Arbeidsdepartementet
Prop. 200 L (2012-2013)
Lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet
(Pressemelding)

Prop. 202 L (2012-2013)
Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover
(ny uførepensjonsordning)
(Pressemelding)

Finansdepartementet
Prop. 199 L (2012-2013)
Lov om tjenestepensjon
(tjenestepensjonsloven)

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet
Meld. St. 48 (2012-2013)
Sametingets virksomhet 2012
(Pressemelding)

Meld. St. 50 (2012-2013)
Nordisk samarbeid
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet
Prop. 207 S (2012-2013)
Endringer i statsbudsjettet 2013 under Forsvarsdepartementet (den særskilte kompensasjonsordning for veteraner med psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 208 S (2012-2013)
Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet (bevilgning til TV-aksjonen for 2013)
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 203 S (2012-2013)
Endringer i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Utenriksdepartementet (tilleggsbevilgning som følge av økt kvote for overføringsflyktninger)
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 206 L (2012-2013)
Endringer i opplæringslova og privatskolelova
(gratis kulturskoletilbud)

Samferdselsdepartementet
Prop. 201 S (2012-2013)
Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen – Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Helse- og omsorgsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 24. mai 2013 nr. 17 om endringer i tobakksskadeloven.
§ 6 annet ledd trer i kraft 1. januar 2016.

3. Forskrifter

Finansdepartementet
Fastsettelse av forskrift om motsyklisk kapitalbuffer.

Forsvarsdepartementet
Fastsettelse av forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser.
(Pressemelding)

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene.

Miljøverndepartementet
Fastsettelse av forskrifter om vern av fire friluftsområder i Marka.
(Pressemelding)

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 14. juni 2013 nr. 643 om Miljøvedtaksregisteret.

4. Delegasjon av myndigheit

Justis- og beredskapsdepartementet
Delegering av Kongens myndighet etter lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper
§ 10-2 tredje ledd tredje punktum, jf. § 2-6 fjerde ledd, og lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 10-2 tredje ledd tredje punktum, jf. § 2-6 fjerde ledd, til Justis- og beredskapsdepartementet.

Miljøverndepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 68 til Miljøverndepartementet hva gjelder endringer av hvilken informasjon om enkeltvedtak som skal registreres i Miljøvedtaksregisteret og hvordan enkeltvedtak skal stedfestes i forskrift 14. juni 2013 nr. 643 om Miljøvedtaksregisteret § 4 annet og tredje ledd.

5. Styrer, utval

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Følgende medlemmer oppnevnes til en delegasjon som skal forhandle med EU om en EØS-finansieringsordning etter 2014 og markedsadgang for fisk:

 • Ambassadør Atle Leikvoll, Den norske EU-delegasjonen, leder
 • Avdelingsdirektør Anders Erdal, Utenriksdepartementet, nesteleder
 • Avdelingsdirektør Per Strand Sjaastad, Utenriksdepartementet
 • Fagdirektør Ingrid Schulerud, Utenriksdepartementet
 • Avdelingsdirektør Bjarne Stakkestad, Finansdepartementet
 • Avdelingsdirektør Dag Erling Stai, Fiskeri- og kystdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal utrede folkehelse, fysisk aktivitet og mat i barnehage og skole:

 • Forsker Mona Bjelland, Oslo (leder)
 • Førsteamanuensis Geir Kåre Resaland, Sogndal
 • Fastlege Faiza Basharat, Bærum
 • Rektor Erik Brekken, Rauma
 • Styreleder Kathrine Kleveland, Holmestrand
 • Professor Elling Bere, Kristiansand
 • Universitetslektor Line Husjord, Tromsø
 • Oppvekstdirektør Arild Rekve, Kristiansand
 • Rektor Eva Marie Klaussen, Skedsmo
 • Matformidler Andreas Viestad, Oslo
 • Førsteamanuensis Kjersti Mordal Moen, Elverum

(Pressemelding)

Følgende medlemmer oppnevnes til et offentlig utvalg som skal utrede et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus:

 • Fylkesmann Ann-Kristin Olsen, Kristiansand (leder)
 • Fastlege Sverre Rørtveit, Austevoll
 • Rådmann Eli Johanne Lundemo, Skjåk
 • Forsker Erik Zakariassen, Bergen
 • Kontorsjef Astrid Waaler Kaas, Oslo
 • Fagsjef Pål Madsen, Oslo
 • Avdelingsleder Linda Motrøen Paulsen, Harstad
 • Brannsjef Torgeir Engelhardt Andersen, Drammen
 • Assistentlege Barbro Lill Hætta, Harstad
 • Ambulansearbeider Hans Martin Aase, Nesodden
 • Utdanningsdirektør Karen Junker, Arendal
 • Fagleder Rune Hallingstad, Lørenskog
 • Prosjektleder Karoline Stadheim Halvorsen, Oppegård
 • Administrerende direktør Håkon Gammelsæter, Trondheim

(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å utrede pelsdyrnæringen:

 • Fylkesmann Anne Karin Hamre, Sogndal (leder)
 • Instituttstyrer Torstein Steine, Ås
 • Seniorforsker Steen Henrik Møller, Danmark
 • Landbruksdirektør Hadle Nevøy, Rennesøy
 • Miljøvernsjef Guri Tveito, Longyearbyen
 • Veterinær/forsker Kathrine Ryeng, Tromsø
 • Veterinær/forsker Camilla Kielland, Oslo
 • Advokat/partner Marianne Olssøn, Ringsaker
 • Viserektor Sveinung Eikeland, Alta

(Pressemelding)

6. Klagesaker m.m.

Finansdepartementet
Klage fra Geir Lundheim på Finansdepartementets vedtak 25. april 2013 om å nekte fullt innsyn i Skattedirektoratets brev 12. mars 2013. Klagen tas ikke til følge.

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet
Klage fra den anonyme personen med pseudonymet “Petimeteret” over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets avslag på krav om innsyn i historisk database Elektronisk postjournal (EPJ). Klagen tas ikke til følge.

7. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Ambassadør i Bern, Thomas Hauff, utnevnes tillike til ambassadør i Vaduz, Liechtenstein.

Ambassadør i Luanda, Ingrid Rønnaug Ofstad, utnevnes tillike til ambassadør i Malabo, Ekvatorial-Guinea.

Seniorrådgiver Ann Ollestad utnevnes til ambassadør i Yangon, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Oberst Odd-Harald Hagen utnevnes til brigader i Hæren med disponering i stilling som nestleder ved Avdeling for økonomi og styring i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommandør, midlertidig flaggkommandør Nils-Andreas Stensønes utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet
Underdirektør Kai Rune Furberg utnevnes til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Politiadvokat Jan-Inge Wensell Raanes utnevnes til statsadvokat ved Hordaland statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Politiadvokat Trond Høvik konstitueres som statsadvokat ved Hordaland statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke utover 31. januar 2014.

Tingrettsdommer Stig Olav Sletten utnevnes til tingrettsdommer ved Drammen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Robert Versland utnevnes til sorenskriver ved Lister tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Dommerfullmektig Raymond Solberg utnevnes til tingrettsdommer ved Nordhordland tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Fylkesnemndsleder Geir-Olav Jensen konstitueres som tingrettsdommer ved Alstahaug tingrett og Brønnøy tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert jordskiftedommer Egil Westgård utnevnes til jordskiftedommer ved Glåmdal jordskifterett og Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert jordskifterettsleder Thorbjørn Johan Svane utnevnes til jordskifterettsleder ved Indre Hordaland jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Jordskiftedommerfullmektig Tarjei Bjørgulvsson Berg utnevnes til jordskifterettsleder ved Marnar jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Nils Henrik Johansen konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra og med 1. januar 2014 til og med 31. desember 2015.

Pensjonert lagdommer Inger Marie Dons Jensen konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett med tiltredelse fra og med 1. november 2013 til og med 31. oktober 2015.

Lagdommer Hans O. Kveli konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra og med 1. januar 2014 til og med 31. desember 2015.

Tingrettsdommer Helge Lillebø konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra og med 1. januar 2014 til og med 31. desember 2015.

Miljøverndepartementet
Seniorrådgiver Anne Gislerud utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Undertegning av Minamata-konvensjonen om kvikksølv.

Justis- og beredskapsdepartementet
Politiets data- og materielltjeneste avvikles som særorgan fra 7. oktober 2013. Politidirektoratet overtar ansvaret for oppgavene som i dag tilligger denne virksomheten. Politidirektøren gis fullmakt til å organisere arbeidet på en hensiktsmessig måte.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet
Godkjenning av plan for utbygging og drift av Oseberg Delta 2.