Nord-Korea: Ytterligere innstramminger i sanksjonene

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Forskrift av 15. desember 2006 nr. 1405 om sanksjoner og restriktive tiltak mot Nord-Korea er revidert med virkning fra 21. november 2017.

Dette er gjort for å gjennomføre FN-sanksjonene innført ved Sikkerhetsrådets resolusjoner 2371 (2017) av 5. august og 2375 (2017) av 11. september, samt EUs tilleggstiltak av 16. oktober.

Nord-Koreas prøvesprengninger og missiltester er i strid med Sikkerhetsrådets resolusjoner og utgjør en trussel mot fred og stabilitet regionalt og globalt. Norge støtter opp om FNs sanksjoner og har i tillegg sluttet opp om EUs restriktive tiltak mot Nord-Korea.

Med forskriftsendringen innføres blant annet strengere regler for eksport av kull, jern og jernmalm fra Nord-Korea, og det er innført forbud mot import, kjøp eller overførsel fra Nord-Korea av sjømat, bly og blymalm. Det innføres videre forbud knyttet til naturgass, raffinerte petroleumsprodukter og råolje til Nord-Korea. I tillegg forbys i utgangspunktet all tekstileksport fra landet, og listen over forbudte luksusvarer (eksport og import) er utvidet.

Det er strammet inn på adgangen til blant annet «å opprette, videreføre eller drive» fellesforetak med listeførte personer/enheter. Det er presisert at dagens forbud mot å overføre penger til eller fra Nord-Korea også omfatter overføring «gjennom clearing». Det innføres også ytterligere innskrenkninger knyttet til finansiering i næringsinteresser i Nord-Korea, samt strengere restriksjoner ved pengeoverføringer.

Videre forbys å legge til rette for «skip-til-skip-overføringer» av forbudte varer til eller fra fartøyer som fører nordkoreansk flagg. Videre er det nå forbudt å «befrakte» fartøy som fører nordkoreansk flagg.

Ytterligere ti individer, sju juridiske enheter og fire fartøy er listeført gjennom Sikkerhetsrådets to siste resolusjoner. I tillegg er tre individer og seks juridiske enheter lagt til EUs lister over de underlagt reiserestriksjoner og/eller frysbestemmelser.

Den reviderte forskriften er nå tilgjengelig. I tillegg til disse endringene, har vedlegg A til forskriften fått en ny, mer oversiktlig struktur.

For spørsmål om forskriftsendringene eller handel med Nord-Korea, ta kontakt med Utenriksdepartementet v/Seksjon for eksportkontroll via E-lisens.