Ledige stillinger i JD

Listen nedenfor inneholder de stillingene som for tiden er utlyst i JD.

Hvis du skal søke jobb i Justis- og beredskapsdepartementet, må du registrere din søknad på Jobbnorge.no. Her registrerer du din CV, skriver søknad og legger ved elektroniske attester og vitnemål. Vi oppfordrer til at det gis utfyllende informasjon i søknaden.

Justis- og beredskapsdepartementet på Jobbnorge.no

  

Norsk dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstolen

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) ble etablert i 1959 og har sete i Strasbourg. Domstolen behandler individklager og statsklager i henhold til den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Domstolen består av én dommer fra hver av de 47 statene som er part i konvensjonen. Dommerne velges av Europarådets parlamentarikerforsamling på grunnlag av en liste med tre nominerte kandidater fra de enkelte statene.   ...

Søknadsfrist: 13. mars 2018

Generaladvokat (konstitusjon)

Det er ledig en konstitusjon som generaladvokat i ett år fra og med 1. mars 2018. Embetet har ansvar for militære straffesaker. Andre oppgaver er rådgivning til militære sjefer i disiplinærsaker, uttalelser i klagesaker og visse andre disiplinærsaker. Embetet deltar aktivt i internasjonalt samarbeid om aktuelle folkerettslige og militærjuridiske problemstillinger. Embetet har 7 årsverk og et budsjett på ca. 8,7 mill. kr. Søkere må ha juridisk embetseksamen/master i ...

Søknadsfrist: 26. februar 2018

Fast stilling rådgiver/seniorrådgiver i Samfunnssikkerhetsavdelingen

Samfunnssikkerhetsavdelingen har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, krisehåndtering og sikkerhetsstyring i justissektoren. Avdelingen har ansvar for etatsstyringen av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Hovedredningssentralene og Sivil klareringsmyndighet. Nasjonal sikkerhetsmyndighet er underlagt Forsvarsdepartementet, men har en faglig rapporteringslinje til Justis- og beredskapsdepartementet ved ...

Søknadsfrist: 21. februar 2018

Praktikantopphold i Lovavdelingen

Vil du: delta i rettsutviklingen? jobbe i grenseland mellom juss og politikk? jobbe med prinsipielle juridiske problemstillinger innenfor offentlig rett, privatrett, strafferett og prosess? jobbe sammen med andre dyktige jurister? Lovavdelingen engasjerer studenter for fire til seks ukers praktikantopphold. Vi tilbyr praktikantopphold hele året. Oppholdet kan kombineres med deltakelse ...

Søknadsfrist: Løpende