Sysselsettingsutvalget

Sysselsettingsutvalget er en ekspertgruppe som skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge.

Sysselsettingsutvalget skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge, samt analysere utviklingen i mottak av inntektssikringsytelser. Ekspertgruppen skal foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid, at flere får utnyttet sin arbeidsevne, og at færre får unødig langvarige stønadsforløp eller faller utenfor arbeidslivet på en varig stønad. 

Ekspertgruppen vil bli etterfulgt av et utvalg med representanter fra partene i arbeidslivet.

Sysselsettingsutvalgets medlemmer

Steinar Holden, Oslo (leder). Professor ved Økonomisk institutt, UiO.

Grete Brochmann, Oslo. Professor i sosiologi, UiO.

Knut Røed, Oslo. Seniorforsker ved Frischsenteret.

Kristine von Simson, Lillestrøm. Forsker II ved Institutt for samfunnsforskning.

Elisabeth Holen, Nevlunghavn. Fylkesdirektør i NAV Buskerud.

Lars Calmfors, Stockholm. Professor emeritus i internasjonal økonomi ved Stockholms universitet, forsker ved IFN (Universitetet i Stockholm) og leder av «Arbetsmarknadsekonomiska rådet».

Sysselsettingsutvalgets mandat