Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sysselsettingsutvalget

Sysselsettingsutvalget er en ekspertgruppe som skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge.

Sysselsettingsutvalget skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge, samt analysere utviklingen i mottak av inntektssikringsytelser. Ekspertgruppen skal foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid, at flere får utnyttet sin arbeidsevne, og at færre får unødig langvarige stønadsforløp eller faller utenfor arbeidslivet på en varig stønad. 

Ekspertgruppen vil bli etterfulgt av et utvalg med representanter fra partene i arbeidslivet.

Sysselsettingsutvalgets mandat

Om Sysselsettingsutvalget

Opprettet: 2018

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8019 Dep, 0030 OSLO

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Ekspertgruppen skal: • Gi en samlet analyse av den trendmessige sysselsettingsutviklingen for ulike grupper i Norge. Ekspertgruppen skal sammenligne med andre land og peke på mulige forhold som kan forklare eventuelle forskjeller. • Analysere om det er strukturelle trekk ved det norske arbeidsmarkedets funksjonsmåte som kan føre til lav sysselsettingsrate, herunder arbeidskraftens mobilitet geografisk og mellom næringer og yrker. Ekspertgruppen skal identifisere og foreslå mulige tiltak til forbedringer. • Vurdere om det er forhold og utviklingstrekk ved arbeidsmarkedet som gjør det særlig krevende å inkludere særskilte grupper i arbeidslivet og/eller utfordrer muligheten til samtidig å opprettholde høy sysselsetting og et høyt lønnsnivå. Ekspertgruppen skal vurdere samfunnsøkonomiske, statsfinansielle og administrative konsekvenser av sine forslag til tiltak, samt konsekvenser sett fra et brukerperspektiv, i tråd med kravene i utredningsinstruksen.

Full mandattekst Sysselsettingsutvalget

Aktive medlemmer (pr. 04.06.2018)

Til toppen