Departementsråd Arne Røksund

Departementsråden er departementets høyeste faste embetsmann. Departementsråden skal avlaste og være rådgiver for statsråden i arbeidet med ledelse og samordning av departementets arbeid. Departementsråden er statsrådens nærmeste medarbeider og rådgiver, både i faglige/politiske, men også i daglige spørsmål av alle slag.

Arne Røksund tiltrådte 1. mars 2017.

 

Tjenestebakgrunn

 • Forskjellige operative stillinger om bord i ubåter og kystvaktfartøy
 • Informasjonssjef, Befalets fellesorganisasjon
 • Prosjektoffiser, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
 • Stipendiat, Institutt for forsvarsstudier
 • Stabsoffiser, Forsvarets stabsskole
 • Senior stabsoffiser, Avdeling for strategi og langtidsplanlegging, Forsvarets overkommando
 • Seksjonssjef, Seksjon for personalpolitikk, Forsvarsdepartementet (FD)
 • Sjef for Forsvarets stabsskole
 • Sjef for Forsvarets høgskole (forfremmet til kontreadmiral)
 • Ekspedisjonssjef, Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging, FD
 • Departementsråd, Fiskeri- og kystdepartementet (FKD)
 • Assisterende departementsråd, Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)
 • Leder for et utvalg oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet som skulle utrede politiet. Utredningen ble avgitt 19. juni 2013, NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer.
 • Leder for utvalg oppnevnt av JD og FD for å utrede av ny instruks for Forsvarets bistand til politiet.
 • Departementsråd i Forsvarsdepartementet fom 1. mars 2017
   

Militær utdanning

 • Sjøkrigsskolen, operativ linje
 • Sjøforsvarets stabsskole
 • Collège Interarmées de Défense, Paris

Sivil utdanning

 • Doktorgrad i historie, Universitetet i Oslo