Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet (tidligere Statens bygningstekniske etat) er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven.

Mål: Alle byggverk skal være gavnlige for den enkelte og for samfunnet. Derfor legger vi vekt på helse, miljø, sikkerhet og brukbarhet gjennom krav til byggverk som oppføres eller endres. Blant våre konkrete mål er:

  • at byggearbeider prosjekteres, utføres og kontrolleres av kvalifiserte foretak
  • enklere og bedre byggesaksbehandling
  • bedre innemiljø
  • bedre energiøkonomi
  • å ta vare på miljøet
  • færre hjemmeulykker
  • færre og mindre branner
  • tryggere konstruksjoner
  • bedre forhold for funksjonshemmede

Virkemidler og arbeidsformer: For å nå målene våre samarbeider vi med myndigheter, bransje, brukere og organisasjoner. Tilsvarende arbeider vi med nordiske myndigheter og med EØS-organer.

Virkemidlene er utvikling av nye forskriftsregler (som foreslås for departementet), utvikling av veiledninger, informasjon, undervisning og kunnskapsspredning i egen regi eller sammen med andre. Videre er godkjenning av foretak, og oppfølging av dem, viktige virkeområder. Alle offentlige tekniske krav til nye byggverk skal fremgå av ett regelverk og skal videreføres i andre tilsynslover. Det er en sentral oppgave å se til at reglene fungerer og brukes. Derfor bistår vi lokale myndigheter i kompliserte saker.

Alle byggevarer og produkter skal ha dokumentasjon som viser at de kan medvirke til at kravene til selve bygningen blir tilfredsstilt. Vi skal føre tilsyn og reagere der dokumentasjonen er feil eller mangler.

Den sentrale godkjenningsordningen for foretak drives av direktoratet, som også er sekretariat for ordningens klagenemnd.

Kompetansenivået i forvaltningen og bransjene skal heves. Vi skal tilrettelegge for å fremme nytenkning og produktutvikling i bransjen, og derved stimulere norsk eksport av byggevarer og tjenester. Det skal bidra til økt sysselsetting.

Direktoratet er rådgiver for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og har få oppgaver direkte i byggesak. Der er kommunen myndighet og statsforvalteren er klageinstans.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.dibk.no/