Veileder i statlig budsjettarbeid

Stortinget vedtok 26. mai 2005 et nytt bevilgningsreglement på grunnlag av St.prp. nr. 48 (2004-2005), jf. Innst. S. nr. 187 (2004-2005). Det nye reglementet trådte i kraft 1. januar 2006 og avløste det tidligere reglementet av 19. november 1959 med senere endringer.

Finansdepartementet har utarbeidet egen veileder i statlig budsjettarbeid (2014). Veilederen erstatter tidligere utgitt veileder av 2012.

Offentlige institusjoner kan bestille veilederen fra Departementenes servicesenter, Kopi- og distribusjonsservice, på følgende måter: 

Oppgi publikasjonskode: R-0634 B.

Andre interesserte kan bestille veilederen fra Fagbokforlaget, som ivaretar løssalg og abonnementsordninger for privat sektor/publikum: