Høringsuttalelser

Høringsuttalelser publiseres fortløpende. Høringsfristen er 29.05.2009

Ingen merknader:

Barne- og likestillingsdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

NHO Luftfart

Samferdselsdepartementet

 

Merknader:

Cefor

Den norske Advokatforening

Finansdepartementet

GARD AS

Logistikk- og transportindustriens landsforening

Nordisk Skibsrederforening

Norges Rederiforbund

NorStella

Nærings- og handelsdepartementet

Utenriksdepartementet