Klargjøring om innkalling av varamedlemmer

Hvilke regler gjelder for innkalling av varamedlemmer, og hva skjer hvis et medlem endrer partitilhørighet i løpet av valgperioden? Lovens bestemmelser på dette er ikke helt klare, og departementet har registrert at det er ulike tolkninger om hvordan forholde seg til slike situasjoner. Departementet vil derfor redegjøre for vårt syn på hva som er gjeldende rett, og hvordan dette har blitt praktisert og tolket i ulike kilder.

Kommuneloven § 16 nr. 1 regulerer innkalling av varamedlemmer til både kommunestyret og andre folkevalgte organer. Varamedlemmer skal så vidt mulig innkalles i den nummerorden de er valgt, og de skal innkalles fra den gruppen hvor det er forfall. Ordlyden i bestemmelsen gir ingen entydig definisjon av hva som ligger i begrepet «gruppe».  Når det skal hentes inn varamedlemmer til andre organer enn kommunestyret, skal «gruppe» i kommuneloven § 16 ved forholdsvalg forstås som den gruppen som fremmet liste ved valg til dette organet, og ikke gruppen/listen som stilte til kommunestyrevalget. Dette er forutsatt i forarbeidene, se Ot.prp. nr. 96 (2005–2006) side 65, og framgår klart av Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv H-12/15 punkt 2.7. Denne forståelsen er også lagt til grunn i Kommuneloven med kommentarer (6. utg. 2014) av Overå/Bernt, side 133.

Det er ikke uvanlig ved valg til folkevalgte organer at flere partier går sammen og stiller fellesliste. Felleslisten er da «gruppen». Kommuneloven § 16 må forstås slik at når medlemmer valgt inn fra en fellesliste har forfall, skal varamedlemmene innkalles i den nummerordenen de er valgt på etter den aktuelle felleslisten, uten at det tas hensyn til partitilhørighet. 

Dersom et medlem eller varamedlem melder seg ut av et parti, så skal vedkommende fremdeles regnes som del av sitt opprinnelige parti ved innkalling av varamedlemmer. Det er lagt til grunn i forarbeidene, langvarig praksis fra departementet og juridisk teori at nummerrekkefølgen blant varamedlemmer skal følges, selv om vararepresentanten har meldt seg ut av det partiet vedkommende er valgt inn for, se hhv. Ot.prp. nr. 42 (1991-1992) side 143, rundskriv H-12/15 punkt 2.9 og Overå/Bernt side 131. Dersom et fast medlem har meldt seg ut, skal det på tilsvarende måte kalles inn varamedlem fra den listen vedkommende var valgt inn for. Endring av en folkevalgts partitilhøring i løpet av valgperioden har derfor etter departementets vurdering ingen betydning for hvem som skal innkalles som varamedlem ved forfall.  Man må her følge listen slik den forelå etter valgoppgjøret, og eventuelle utmeldinger påvirker ikke dette.

Faste medlemmer og varamedlemmer av folkevalgte organer har i utgangspunktet både rett og plikt til å delta i møter i folkevalgte organer i den perioden de er valgt for. Vervet som folkevalgt er et personlig verv, og vervet består selv om man endrer partitilhørighet.