Gjennomføringsrettet planlegging

Regjeringen er opptatt av at planlegging skal være et effektivt verktøy for gjennomføring av nasjonal, regional og lokal politikk. Vi har i Norge et velutviklet plansystem, og det fungerer godt. Det vil regjeringen bygge videre på.

Gjennom kommuneplanleggingen etter plan- og bygningsloven har kommunene et handlingsrom til å sette dagsorden og forme den lokale utviklingen. Inntektssystemet gir samtidig gjennomføringskraft. I meldingen legger regjeringen vekt på hvordan aktive kommuner utnytter begge disse mulighetene.

Norge har et velutviklet plansystem som fungerer godt. Det vil regjeringen bygge videre på. Men planleggingen kan bli mer effektiv og gjennomføringsrettet. Samtidig skal vi tar vare på våre gode tradisjoner for samarbeid og medvirkning i planprosessene.

Kunnskapsbasert og strategisk planlegging

I meldingen legger regjeringen vekt på å styrke kommuneplanens samfunnsdel, slik at kommunene blir bedre i stand til å løse sine oppgaver som samfunnsutvikler. Samfunnsdelen må være godt forankret, overordnet og samlende for kommuneorganisasjonen. Den må peke ut en retning både for planleggingen og virksomheten i sektorene, for arealplanleggingen og for økonomiplanen. Regjeringen vil bidra med bedre veiledning om kommuneplanens samfunnsdel.

Kommunereformen er viktig for å få større og sterkere fagmiljø i kommunene. Bedre tilgang til analyseverktøy og statistikk gir grunnlag for en kunnskapsbasert og effektiv planlegging. Regjeringen ønsker å gjøre arealstatistikk lettere tilgjengelig ved å lansere «arealprofiler» som et nytt verktøy for planleggingen. Regjeringen satser også på økt digitalisering av plan- og byggesaksprosessene og forenkling av plan- og bygningsloven. Dette vil gi mer effektiv bruk av ressursene til planlegging.

Samordning og tidlig dialog

Regjeringen vil videreføre innsatsen for styrket samordning i planprosessene med tiltak som skal bidra til tidlig dialog, bedre samordning av ulike interesser og bedre håndtering av konflikter i planprosessene. Dette vil gi mer forutsigbare og effektive planprosesser, samtidig som planene gir de avklaringene som er nødvendige for effektiv gjennomføring. Regjeringen legger også større vekt på lokaldemokratiet i arealplanleggingen. Terskelen for at statlige myndigheter kan stoppe kommunale arealplaner er hevet. Målet er at flest mulig saker blir løst så tidlig som mulig og på lokalt nivå. Det har gitt kommunene større handlingsrom, men også mer ansvar for at viktige hensyn ivaretas.

Planlegging i kystnære sjøområder

Rask teknologisk utvikling og ny kunnskap om livet i havet gir både rask vekst i havnæringene og gjør at planleggingen kan gi bedre avklaringer enn for bare få år siden. I meldingen legger regjeringen vekt på at den kommunale samfunns- og arealplanleggingen bidrar til langsiktige rammer for disse næringene. Samtidig må det tas hensyn til sjøtransport og natur- og friluftsområder, som også gir grunnlag for bærekraftig næringsutvikling og verdiskaping. Regjeringen vil bidra til forutsigbare rammer for arealbruk gjennom økt veiledning om planlegging i sjøområdene. Departementet tar også sikte på å utarbeide statlige planretningslinjer som et virkemiddel for bedre og raskere planavklaringer i disse områdene.