Partnerskap for omstilling

- Vi må skape lønnsomme jobber, innovasjon og entreprenørskap. Regjeringen prioriterer nå virkemidler som styrker vår konkurranseevne og regional vekstkraft, sier Sanner.

Omstilling er et gjennomgående tema i meldingen om bærekraftige byer og sterke distrikter. Vekstfremmende skatteletter, satsing på samferdsel og innovasjon - og forenkling i offentlig sektor er viktige svar. Meldingen viser også hvordan regjeringen satser på klynge- og innovasjonsfremmende virkemidler, på næringsrettet innovasjon, forskning og utvikling. Det legges særlig vekt på god tilgang på kompetanse og arbeidskraft.

Mange gode innspill

Tema som omstilling, omstillingsevne, samspill mellom næringer og samspill mellom byer og distrikter har vært diskutert i hele meldingsprosessen. Innspillene har vært mange, og pekt på alt fra behov for mer koordinert offentlig sektor, til mer effektiv bruk av offentlige ressurser.

Det har kommet fram en rekke eksempler på hvorfor samspillet mellom by og distrikt er så viktig for omstilling. På Klippfiskakademiet i Ålesund diskuterte deltakerne blant annet hva transportmuligheter betyr for samspill mellom byene og i regionen, for transport av produkter og for tilgangen på lærlinger og arbeidskraft. I Henningsvær var blant annet sterke regionale kunnskapsmiljøer et sentralt tema. I Vadsø ble blant annet betydningen av oppdaterte arealplaner diskutert. Dette er noen få eksempler på alle innspillene som har kommet.  

Felles for mange av innspillene er behovet for å se på tvers av forvaltnings- og sektorområder. Det er lett på papiret, men i realiteten snakker vi om tøffe avveininger mellom legitime interesser. Hvilke løsninger vi kommer fram til er ikke gitt, men løsningene bør gagne samfunnet som helhet. Både planlegging og regionale partnerskap gir gode rammer for dette.

Fylkeskommunen har en lederrolle

I meldingen legger regjeringen vekt på samarbeid, medvirkning og samordning som viktige verktøy. Samspill mellom næringsliv, universitet og høgskoler, aktørene i arbeidslivet og offentlig sektor er avgjørende for å møte samfunnsendringene. Fylkeskommunen har en lederrolle, både som regional planmyndighet og leder av regionale partnerskap. Med slike verktøy for hånden, kan fylkeskommunen sørge for at alle aktørene drar i en omforent retning. Et gjennomgående budskap er hvordan regional og kommunal planlegging er sentralt for å se statlig sektorpolitikk i sammenheng med regional og lokal samfunnsutvikling

Fylkeskommunene har lange tradisjoner for å jobbe utviklingsrettet i partnerskap. Departementet har etablert en læringsarena mellom regionene for å ruste fylkeskommunene til å ta rollen som regional samfunnsutvikler og oppdragsgiver for virkemiddelapparatet noen skritt lenger.

Inspirert av EU jobber flere fylkeskommuner med å utarbeide strategier for såkalt smart spesialisering. Målet er å avdekke nye næringsmuligheter, basert på regionens egne fortrinn. Dette trekkes fram i meldingen som et viktig grep. Både Smart spesialisering, bruk av offentlige innkjøp og samarbeid om felles næringsplaner og næringsarealer er gode eksempler på hvordan det offentlige kan ta sitt ansvar. 

Elever besøker Møreforskning.
Elever ved Fagerlia vidaregåande skule på besøk hos Møreforskning. Foto: Aino Maria G. Tornes