Nyhetsbrev nr.2/2018 fra stedsutvikling.no

BYLIVkonferansen 2018
Norsk Lyspris 2018
Varsling av lokal luftkvalitet
Sluttrapport, utstilling og veileder fra pilotprosjektet ”Levende lokaler”
Regjeringens handlingsplan for friluftsliv
Nasjonal pollinatorstrategi
Rushtidsavgiften i Bergen har effekt
Innlandsbykonferansen 2018
Eventyrlige Telemark – stedsutviklingskonferanse
Måling av livskvalitet
Konferanse om nye boformer og bedre bomiljø
Temahefte om verdiskaping basert på natur- og kulturressurser
BYBY-konferansen 2018 – nytt fra forskningen

BYLIVkonferansen 2018

Hvordan kombinerer vi byliv, næringsliv og hverdagsliv slik at vi får attraktive sentrumsområder? Hvordan skaper vi gode lokalsamfunn gjennom målbevisst næringsutvikling, og hva kan næringslivet vinne på å engasjere seg i stedsutviklingen? Dette er hovedtema på BYLIVkonferansen i Ulsteinvik 17.-18. oktober. Her møter du byer, bedrifter og prosjekter som viser vei for fremtidens lokalsamfunn. Konferansen arrangeres av Ulstein kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og NAL/BYLIVsenteret, i samarbeid med LO og NHO.

Siste sjanse for å nominere til Norsk Lyspris 2018

Norsk Lyspris fremhever innovative, spennende, veldesignede og velutførte lysprosjekter i Norge. Prisen utdeles årlig av den landsdekkende foreningen Lyskultur, innenfor følgende fem kategorier: beste utendørsprosjekt, beste innendørsprosjekt, beste produkt eller teknologiske løsning, åpen klasse og en egen klasse "Ung" for studenter og personer under 35 år. Prisen deles ut under Lysets Dag 21. november på DOGA.

Søknadsfrist er 16. september.

Omtale av Norsk Lyspris 2018 og søknadsskjema (lyskultur.no)

Varsling av lokal luftkvalitet

Miljødirektoratet lanserer en landsdekkende varslingstjeneste for lokal luftforurensning mot slutten av 2018. Her får du informasjon om det er lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning – og ulike grupper av befolkningen kan få helseråd. Tjenesten innebærer at publikum får vite hvordan luftkvaliteten er der de oppholder seg og bor, og at kommunene bedre kan vurdere tiltak.

Varsling av lokal luftkvalitet (Miljødirektoratet)

Fra sentrumsdød til sentrumsglød. Sluttrapport, utstilling og veileder fra pilotprosjektet ”Levende lokaler”

DOGA-prosjektet «Levende lokaler» (2016-2018) ble avsluttet før sommeren. Målet har vært å revitalisere norske sentrumsområder til beste for innbyggere, næring og kulturliv. Tromsø, Lærdal og Arendal har vært pilotkommuner. I prosjektet testet lokale aktører ut måter å arbeide med aktivering av tomme lokaler på, hva slags aktiviteter og virksomheter de kan fylles med, og hva som er gode arbeids- og samarbeidsmåter. Prosjektet var også rettet mot å motivere gårdeiere, identifisere drivere og barrierer, og utvikle verktøy og metoder som setter kommuner i stand til nyskaping i halvdøde sentrumsområder.

NIBR hadde ansvaret for kvalitativ følgeevaluering av prosjektet. Sluttrapporten beskriver blant annet gode grep, barrierer og arbeids- og samarbeidsmåter. Den beskriver også hvilke nyskapende aktiviteter og virksomheter som er satt i gang. I tillegg omtales uintenderte positive virkninger på by- og stedsutvikling mer generelt.

For å forenkle kunnskapen fra sluttrapporten på en lettfattelig måte, er det utviklet en utstilling. Med utstillingen følger også en rikt illustrert veileder med praktiske råd og tips. Her får man ispirasjon og verktøy til å sette i gang arbeidet lokalt.

Nærmiljøet er viktig i regjeringens handlingsplan for friluftsliv

I sommer lanserte Klima- og miljødepartementet regjeringens nye handlingsplan for friluftsliv. Handlingsplanen konkretiserer og utfyller en rekke av tiltakene og føringene i Meld.St.18 (2015–2016) «Friluftsliv –Natur som kilde til helse og livskvalitet». Planen inneholder også mange nye tiltak og føringer for å styrke friluftslivsarbeidet. Regjeringen prioriterer friluftsliv i nærmiljøet, slik at alle skal kunne være fysisk aktive og oppleve naturen, også i hverdagen. Et særlig kapittel er derfor viet tiltak i nærmiljøet, byer og tettsteder (kap. 3.2). Stortingsmeldingen og handlingsplanen vil virke sammen og utfylle hverandre, og sammen utgjøre grunnlaget for statens arbeid med friluftsliv i årene som kommer.

Handlingsplan for friluftsliv. Natur som kilde til helse og livskvalitet (KLD, 2018)

Nasjonal pollinatorstrategi

Regjeringen la rett før sommeren frem en nasjonal strategi for å sikre levedyktige bestander av villbier og andre pollinerende insekter. Dette er avgjørende for å ta vare på økosystemene våre. En tredjedel av villbiene er i dag utrydningstruet. Et viktig mål med strategien er å etablere felles mål og innsatsområder for en koordinert nasjonal innsats. Å øke omfanget av sammenhengende, gode leveområder for pollinatorer gjennom hele livssyklusen, er særlig viktig. Det er derfor nødvendig å utvikle sammenhengende grønne og pollinatorvennlige arealer i alle byer og tettsteder. Parker, naturområder, store trær, byrom, grøntanlegg og private hager er viktige elementer i en slik grønnstruktur. Kommunen kan utarbeide planer for naturmangfold og grønnstruktur som kan inngå i kommuneplanarbeidet. Planene kan sikre bedre sammenheng i arealene og gi retningslinjer som fremmer pollinatorvennlig vegetasjon. Alle som forvalter et areal kan også bidra til å gjøre forholdene bedre for humler, bier og andre insekter, enten det er bønder, parkvesen eller hageeiere. Åtte ministre har signert strategien, som skal bidra til en koordinert nasjonal innsats for pollinatorene.

Nasjonal pollinatorstrategi. Ein strategi for levedyktige bestandar av villbier og andre pollinerande insekt (regjeringen.no)

Rushtidsavgiften i Bergen har effekt

En rapport fra Statens vegvesen beskriver hvilke effekter innføringen av tidsdifferensierte bomtakster har hatt i Bergen for perioden 2016-2018. Rapporten ser både på trafikkmengde i rushtiden, omfordeling av trafikk til andre tider på døgnet eller andre veger, og mulige virkninger på kollektiv- og sykkelreiser i Bergensområdet.

For den definerte rushtiden er antall passeringer gjennom bomringen i Bergen redusert med henholdsvis 14 og 12 prosent i 2016 og 2017, sammenlignet med 2015. Det er først og fremst bilister med privat AutoPASS-avtale som har endret kjøremønster. For kollektivtrafikken økte antall reisende med 3,9 prosent i 2016, og ytterligere 6 prosent i 2017. Det antas at rushtidsavgiften alene har bidratt til om lag halvparten av denne økningen. Utviklingen i antall syklende sies å være flat etter drøyt to år med rushtidsavgift.

Inntektene fra bomringen var mye lavere i både 2016 og 2017 enn hva man på forhånd hadde beregnet. Omtrent halvparten av forskjellen skyldes stor vekst i andelen elbiler. Resten skyldes en større trafikkavvisning enn det man forutså, både i og utenfor rushtidsperioden.

Levende steder – invitasjon til ny Innlandsbykonferanse 6.-7. november

Hedmark og Oppland fylkeskommuner har en lang og god tradisjon med å arrangere konferanser i Innlandet om by- og stedsutvikling. Årets konferanse på Lillehammer retter oppmerksomheten mot hvordan vi kan tilrettelegge for et godt liv i bygd og by. Blant hovedtemaene som tas opp er; utvikling og fortetting med kvalitet av mindre byer og tettsteder, attraktive boligområder og livet i og mellom husene, kulturminnenes og kulturmiljøenes betydning for å utvikle levende steder og styrke næringsvirksomhet, samt gode transportløsninger.

Konferansen er åpen for alle som er opptatt av, og jobber for utvikling av levende steder i bygd og by; ansatte i kommuner, fylkeskommuner, statlige etater, private firma, FoU-miljøer og politikere, studenter, frivillige aktører og andre interesserte. Konferansen arrangeres i samarbeid med Forum for stedsutvikling.

Teaser for Innlandsbykonferansen (pdf)

Eventyrlige Telemark – stedsutviklingskonferanse 25.-26. oktober

Den som er interessert i kultur og arkitektur i ulike landskap, fra natur til bygdeby og by, bør legge turen til Dalen hotell i slutten av oktober. Da arrangeres det tverrfaglig konferanse om stedsutvikling og reiseliv. Blant temaene som tas opp under de to dagene er kunst som virkemiddel for bærekraftig attraksjonskraft, bevaring og videreutvikling av det eventyrlige i kultur og sted, og "Mosaikk" som en urban byutviklingsstrategi. Det blir også åpning av Soria Moria, den første installasjonen i Vannvegens fortellinger i Telemarkskanalen regionalpark. Målgruppen for konferansen er politikere, offentlig ansatte, fagfolk, næringer og lokale krefter. Telemarkskanalen regionalpark, Tokke kommune, Telemark fylkeskommune og Distriktssenteret/Forum for stedsutvikling står bak arrangementet.

Teaser for konferansen Eventyrlige Telemark (pdf)

Måling av livskvalitet

I sin strategi for god psykisk helse "Mestre hele livet (2017-2022)", vil regjeringen videreutvikle datainnsamling og analyse om befolkningens livskvalitet på nasjonalt og lokalt nivå. Den 27. august lanserte Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefalinger for hvordan livskvalitet måles; hvilke spørsmål som bør stilles og hvordan en undersøkelse bør gjennomføres.

Livskvalitet er et vidt begrep som omfatter både subjektive og objektive faktorer. Økt kunnskap om befolkningens livskvalitet er viktig for å videreutvikle folkehelsearbeidet, men vil også kunne ha en sentral plass i stedsutvikling og omdømmebygging.

"Det er folka som teller" er mottoet til Regionrådet for Hallingdal, som ønsker å gjennomføre en livskvalitetsundersøkelse i sine 6 kommuner. En befolkning som trives er en produktiv og innovativ befolkning. Slik sett er livskvalitet en vekstskaper som må gis oppmerksomhet. - Gjennom dette arbeidet skal Hallingdal styrke sitt omdømme som ein region som set folk fyrst, sier Knut Arne Gurigard, daglig leder for Regionrådet for Hallingdal.

Mor og barn på tur (Foto: Hallingdal regionråd)

Konferanse om nye boformer og bedre bomiljø i Larvik 25.-26. september

Stadig flere mennesker ønsker å bo og leve litt annerledes enn i den tradisjonelle villaen, rekkehuset eller blokkleiligheten. Politikere og planleggere ser hvor viktig bomiljøet er for trygghet, folkehelse og inkludering. Arkitekter og utbyggere utvikler nye boformer og gjør gode grep for bomiljøet. Noen tar nye grep for å utvikle prosjekter i fellesskap med de som skal bo i boligene, gjennom deltakelse, medvirkning eller samskaping. Under den kommende konferansen i Larvik presenteres mange spennende prosjekter, som blant annet; det norske "Shared Living", det danske "Venligbolig" og prosjektet "En U-sving til bedre bolig". Arrangør er Husbanken og Larvik kommune.

Program og påmelding (Husbanken)

Temahefte om verdiskaping basert på natur- og kulturressurser

I et temahefte fra Distriktssenteret kan du hente inspirasjon fra kommuner som har brukt natur- og kulturressursene sine som en positiv drivkraft i samfunnsutviklingen. I Kåfjord har kommunen benyttet kulturarven som utviklingskraft, og i Lom kommune ligger naturvern til grunn for lokal utvikling. I Hurdal har kommunen har lagt til rette for økt verdiskaping fra treforedling lokalt. Og i Valdres samarbeider seks kommuner om å øke den regionale verdiskapingen i besøksnæringene. Felles for disse kommunene er at de arbeider med å skape verdier i bred forstand. Heftet beskriver også verktøy du kan benytte i egen kommune, region eller lokalsamfunn.

Temahefte: Verdiskaping i ditt lokalsamfunn, Distriktssenteret 2018

BYBY-konferansen 2018 – nytt fra forskningen

Forskningsgruppen Byutvikling og bytransport i TØI inviterer til konferanse i Oslo 13. og 14. november for å presentere siste nytt fra forskningen sin. Blant en rekke aktuelle tema for programmet er; gangvennlighet, kollektivtransport og bystruktur i små og store byer. Om folk trives best i tette eller mindre tette byområder. Mobilitet, kjønn og rettferdighet. Om flytting av godsterminaler for å gi plass til byutvikling, totalt sett gir mindre trafikk. Sykling og bystruktur - også på mindre steder.

Program og påmelding publiseres på TØIs hjemmesider i september

_________________________________________________________________

Lenker til andre nettsider

_________________________________________________________________

Om nyhetsbrev om stedsutvikling

Utgis av Forum for stedsutvikling v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Planavdelingen. 
Redaksjon: Kristin Omholt-Jensen og Jan Hausken
Fotografier fra Colourbox