Statsbudsjettet 2015 for Klima- og miljødepartementet

Oversikt A-Å

Biogass

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til å følge opp biogassstrategien. Midlene skal blant annet gå til forskning og pilotanlegg for biogassproduksjon.

Friluftsliv

I 2015 vil Regjeringen gjennomføre Friluftslivets år, med mål om å øke friluftslivsaktiviteten i befolkningen. I løpet av året vil det bli arrangert en rekke friluftslivsaktiviteter i hele landet. Det er opprettet en egen tilskuddsordning på 15 millioner kroner til aktivitet og tiltak i løpet av året. I tillegg kommer de ordinære tilskuddsmidlene til friluftsaktivitet. Til sammen foreslår Regjeringen å bevilge 57 millioner kroner til friluftsaktiviteter i Friluftslivets år.

Genbank i Hardanger

Regjeringen foreslår å bygge en genbank for laks- og sjøørret-stammer med tilknytning til vassdragene i Hardangerfjorden. Etableringen vil trolig skje ved at eksisterende genbankanlegg på Ims i Rogaland utvides. Byggingen vil ta to år. I 2015-budsjettet er det foreslått en bevilgningsøkning på 27 millioner kroner og en bestillingsfullmakt på 15 millioner kroner til formålet.

Isbjørn

Regjeringen foreslår en bevilgning på 10 millioner kroner til en ny telling av isbjørnbestanden i Svalbard-/ Barentshavsområdet i 2015. Tellingen skal utføres av Norsk polarinstitutt i samarbeid med russiske aktører.

Klima- og skogsatsingen

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til klima- og skogsatsingen slik at den totalt blir 3 milliarder kroner i 2015.

Klima- og skogsatsingen skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser fra avskoging og skogdegradering i utviklingsland. Norge samarbeider bilateralt bl.a. med Brasil og Indonesia, og gjennom multilaterale kanaler som FN og Verdensbanken. Satsingen er en del av klimaforliket av 2008, som ble styrket i 2012. En følgeevaluering av satsingen, utgitt av Norad i 2014, viser at satsingen har oppnådd gode resultater, både klimamessig og som bidrag til å skape utvikling. Satsingen anses å være av avgjørende betydning for at det globale arbeidet med klima- og skog har kommet så langt som det har gjort. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til klima- og skogsatsingen i 2015, slik at den totalt blir 3 milliarder kroner.

Brannsikring av trehusmiljø og stavkirker

Regjeringen foreslår en bevilgningsøkning på til sammen 20 millioner kroner for å styrke arbeidet med brannsikring av tette trehusmiljø og stavkirker.

Miljøgifter

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til overvåking av miljøgifter med 4,5 millioner kroner, og å øke satsingen på internasjonale tiltak for bedre regulering av miljøgifter med 2,5 millioner kroner.

Forurenset sjøbunn, grunn og vann

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til oppryddingstiltak med 10 millioner kroner. Oppryddingsmidlene skal dekke statlige bidrag til opprydding i sjøbunn og grunn som er forurenset med miljøgifter. Økningen vil blant annet gå til gjennomføring av enkeltprosjekter i Nord-Norge.

Regnskog

Se Klima- og skogsatsingen

Rovvilt

Regjeringen foreslår å sette av 7 millioner kroner til omstillingstiltak for dyreeiere med utmarksbasert sauehold. Tilskuddet er ment for dyreeiere som over lengre tid har hatt omfattende rovviltskader og ønsker en omstilling til annen næringsvirksomhet på gården. Formålet med tilskuddsordningen er å redusere tap av sau og risiko for dyrelidelser i særlig utsatte rovviltområder.

Regjeringen foreslår videre å bevilge 1,5 millioner kroner til et prosjekt for å framskaffe nødvendig og representativ kunnskap om tapsårsaker i husdyr- og reindriftsnæringen. Siktemålet er raskest mulig å få frem slik kunnskap, slik at den kan brukes av forvaltningen i arbeidet med å utmåle en mest mulig riktig erstatning. Arbeidet skjer i et samarbeid mellom Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Skogplanting

Regjeringen foreslår å bruke 3 millioner kroner på skogplanting i 2015. Et viktig punkt i oppfølgingen av klimaforliket er planting av skog på nye areal som klimatiltak. Det legges opp til å høste erfaringer med blant annet klimaeffekt, miljøkriterer og gjennomføring av skogplanting, før en eventuell utvidelse av tiltaket.

Restaurering av myr

Regjeringen vil bruke 3 millioner kroner til restaurering av grøftet myr i og utenfor verneområder. Klimakur 2020 trekker frem restaurering av myr som et tiltak som kan gi betydelige klimagassreduksjoner og som er svært kostnadseffektivt.