Statsbudsjettet 2011 - Fylkesvis oversikt

 

Finnmark

 • Under nasjonalparkplanen er det planlagt vern av Goahteloubbal og utviding av Øvre Anarjohka nasjonalpark høsten 2010 eller våren 2011.
 • I vernearbeidet legger en stor vekt på å gjennomføre demokratiske og tillitvekkende planprosesser. Samarbeidet med Sametinget for å sikre samiske interesser på best mulig måte i planleggingen (jf. avtalen om konsultasjon mellom Staten og Sametinget) blir videreført. Sametinget er også styrket økonomisk i forbindelse med verneplanarbeidet.
 • Til forvaltning av verneområder er det på landsbasis lagt inn en styrking på 20 millioner kroner som blir fordelt utover på fylkene. Den nye modellen for lokal forvaltning av verneområder blir innført, og nasjonalpark-/verneområdestyrer og oppretting av stillinger som nasjonalpark-/verneområdeforvaltere er under etablering.
 • Verdiskapingsprogrammet knyttet til verneområdene i Norge blir videreført på samme nivå som i 2010 i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Til sammen utgjør dette 25 millioner kroner.   
 • Det er satt av 1,5 millioner kroner til prosjektet ”Laks i nordområdene”, herunder Tana-vassdraget.

Troms

 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 20 millioner kroner til det nye senteret for klima og miljø i Tromsø, Fram - Nordområdesenter (FRAM-senteret) for klima og miljøforskning, åpnet i september 2010. I tillegg kommer 17 millioner som videreføres fra 2010. Senteret skal bidra til å utvikle kunnskap om klima og miljø som vil gjøre Norge i stand til å forvalte våre hav – og landområder i nord, og de ressurser som finnes der, på en enda bedre måte. Dette er en oppfølging av Nye byggesteiner i nord, neste trinn i Regjeringens nordområdestrategi (2009)
 • Under nasjonalparkplanen er det planlagt vern av Sørdalen/Isdalen og Kvænangsbotn/Navitdalen høsten 2010 eller våren 2011.
 • I vernearbeidet legger man stor vekt på å gjennomføre demokratiske og tillitvekkende planprosesser. Samarbeidet med Sametinget for å sikre samiske interesser på best mulig måte i planleggingen (jf. avtalen om konsultasjon mellom Staten og Sametinget) blir ført videre. Sametinget er også styrket økonomisk i forbindelse med verneplanarbeidet.
 • Til forvaltning av verneområder er det på landsbasis lagt inn en styrking på 20 millioner kroner som blir fordelt utover på fylkene. Den nye modellen for lokal forvaltning av verneområder blir innført, og nasjonalpark-/verneområdestyrer og oppretting av stillinger som nasjonalpark-/verneområdeforvaltere er under etablering.
 • Verdiskapingsprogrammet knyttet til verneområdene i Norge blir videreført på samme nivå som i 2010 i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Til sammen utgjør dette 25 millioner kroner.

Nordland

 • I løpet av høsten 2010 eller våren 2011 er det planlagt vern av Sundfjordfjella som inngår i nasjonalparkplanen.
 • I vernearbeidet legger man stor vekt på å gjennomføre demokratiske og tillitvekkende planprosesser. Samarbeidet med Sametinget for å sikre samiske interesser på best mulig måte i planleggingen (jf. avtalen om konsultasjon mellom Staten og Sametinget) blir ført videre. Sametinget er også styrket økonomisk i forbindelse med verneplanarbeidet.
 • Til forvaltning av verneområder er det på landsbasis lagt inn en styrking på 20 millioner kroner som blir fordelt utover på fylkene. Den nye modellen for lokal forvaltning av verneområder blir innført, og nasjonalpark-/verneområdestyrer og oppretting av stillinger som nasjonalpark-/verneområdeforvaltere er under etablering.
 • Verdiskapingsprogrammet knyttet til verneområdene i Norge blir videreført på samme nivå som i 2010 i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Til sammen utgjør dette 25 millioner kroner. 
 • Det er satt av 20 millillioner kroner til førstegangs rotenonbehandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Vefsnavassdraget i 2011, under forutsetning om at smittesituasjonen tilsier at behandling vil være forsvarlig.  

Nord-Trøndelag

 • I vernearbeidet legger en stor vekt på å gjennomføre demokratiske og tillitvekkende planprosesser. Samarbeidet med Sametinget for å sikre samiske interesser på best mulig måte i planleggingen (jf. avtalen om konsultasjon mellom Staten og Sametinget) blir ført videre. Sametinget er også styrket økonomisk i forbindelse med verneplanarbeidet.
 • Til forvaltning av verneområder er det på landsbasis lagt inn en styrking på 20 millioner kroner som blir fordelt utover på fylkene. Den nye modellen for lokal forvaltning av verneområder blir innført, og nasjonalpark-/verneområdestyrer og oppretting av stillinger som nasjonalpark-/verneområdeforvaltere er under etablering.
 • Verdiskapingsprogrammet knyttet til verneområdene i Norge blir videreført på samme nivå som i 2010 i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Til sammen utgjør dette 25 millioner kroner.

Sør-Trøndelag

 • Til forvaltning av verneområder er det på landsbasis lagt inn en styrking på 20 millioner kroner som blir fordelt utover på fylkene. Den nye modellen for lokal forvaltning av verneområde blir innført, og nasjonalpark-/verneområdestyrer og oppretting av stillinger som nasjonalpark-/verneområdeforvaltere er under etablering.
 • Verdiskapingsprogrammet knyttet til verneområdene i Norge blir videreført på samme nivå som i 2010 i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Til sammen utgjør dette 25 millioner kroner. 
  Sametinget er også styrket økonomisk i forbindelse med verneplanarbeidet.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til verdiskapningsprogrammet knyttet til kulturminner, for å sammenfatte og formidle erfaringer fra fase 1, samt utrede grunnlaget for en eventuell fase 2. Sikring av Pilegrimsleden som går fra Oslo til Trondheim skal gis særskilt prioritet.

Møre og Romsdal

 • I 2011 foreslås det satt av 6 millioner kroner til planlegging av gyrobehandling i Rauma mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris med sikte på førstegangsbehandling i 2012.
 • Til forvaltning av verneområder er det på landsbasis lagt inn en styrking på 20 millioner kroner som blir fordelt utover på fylkene. Den nye modellen for lokal forvaltning av verneområde blir innført, og nasjonalpark-/verneområdestyrer og oppretting av stillinger som nasjonalpark-/verneområdeforvaltere er under etablering. Statens naturoppsyn får en ny stilling i tilknytning til verdensarvområdet i Geiranger.
 • Verdiskapingsprogrammet knyttet til verneområdene i Norge blir videreført på samme nivå som i 2010 i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Til sammen utgjør dette 25 millioner kroner. 

Sogn og Fjordane

 • Til forvaltning av verneområder er det på landsbasis lagt inn en styrking på 20 millioner kroner som blir fordelt utover på fylkene. Den nye modellen for lokal forvaltning av verneområder blir innført, og nasjonalpark-/verneområdestyrer og oppretting av stillinger som nasjonalpark-/verneområdeforvaltere er under etablering.
 • Verdiskapingsprogrammet knyttet til verneområdene i Norge blir videreført på samme nivå som i 2010 i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Til sammen utgjør dette 25 millioner kroner. 
 • I 2011 foreslås det satt av 15 millioner kroner til aluminiumsbehandling av Lærdalselva mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Hordaland

 • Til forvaltning av verneområder er det på landsbasis lagt inn en styrking på 20 millioner kroner som blir fordelt utover på fylkene. Den nye modellen for lokal forvaltning av verneområder blir innført, og nasjonalpark-/verneområdestyrer og oppretting av stillinger som nasjonalpark-/verneområdeforvaltere er under etablering.
 • Verdiskapingsprogrammet knyttet til verneområdene i Norge blir videreført på samme nivå som i 2010 i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Til sammen utgjør dette 25 millioner kroner. 
 • Regjeringen foreslår å styrke tilskuddsposten til nasjonalt prioriterte teknisk industrielle kulturminner med 3 millioner kroner til i alt 42,2 millioner kroner. Årsaken til dette er blant annet at Rjukanbanen er kommet med på listen priorterte tekniske og industrielle kulturminner og oppstart av arbeidet med verdensarvnominasjonen av industrianleggene i Odda og Rjukan.

Rogaland

 • Til forvaltning av verneområder er det på landsbasis lagt inn en styrking på 20 millioner kroner som blir fordelt utover på fylkene. Den nye modellen for lokal forvaltning av verneområder blir innført, og nasjonalpark-/verneområdestyrer og oppretting av stillinger som nasjonalpark-/verneområdeforvaltere er under etablering.
 • Verdiskapingsprogrammet knyttet til verneområdene i Norge blir videreført på samme nivå som i 2010 i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Til sammen utgjør dette 25 millioner kroner.

Vest-Agder

 • Til forvaltning av verneområder er det på landsbasis lagt inn en styrking på 20 millioner kroner som blir fordelt utover på fylkene. Den nye modellen for lokal forvaltning av verneområder blir innført, og nasjonalpark-/verneområdestyrer og oppretting av stillinger som nasjonalpark-/verneområdeforvaltere er under etablering.
 • Verdiskapingsprogrammet knyttet til verneområdene i Norge blir videreført på samme nivå som i 2010 i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Til sammen utgjør dette 25 millioner kroner. 
 • Til tiltak mot krypsiv i Vest- og Aust-Agder er det satt av til sammen 3 millioner kroner.

Aust-Agder

 • Til forvaltning av verneområder er det på landsbasis lagt inn en styrking på 20 millioner kroner som blir fordelt utover på fylkene. Den nye modellen for lokal forvaltning av verneområder blir innført, og nasjonalpark-/verneområdestyrer og oppretting av stillinger som nasjonalpark-/verneområdeforvaltere er under etablering.
 • Verdiskapingsprogrammet knyttet til verneområdene i Norge blir videreført på samme nivå som i 2010 i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Til sammen utgjør dette 25 millioner kroner.    
 • Til tiltak mot krypsiv i Vest- og Aust-Agder er det satt av til sammen 3 millioner kroner.

Telemark

 • Til forvaltning av verneområder er det på landsbasis lagt inn en styrking på 20 millioner kroner som blir fordelt utover på fylkene. Den nye modellen for lokal forvaltning av verneområde blir innført, og nasjonalpark-/verneområdestyrer og oppretting av stillinger som nasjonalpark-/verneområdeforvaltere er under etablering.
 • Verdiskapingsprogrammet knyttet til verneområdene i Norge blir videreført på samme nivå som i 2010 i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Til sammen utgjør dette 25 millioner kroner. 
 • Regjeringen foreslår å styrke tilskuddsposten til nasjonalt prioriterte teknisk industrielle kulturminner med 3 millioner kroner til i alt 42,2 millioner kroner. Dette er blant annet begrunnet i at Rjukanbanen er kommet med på listen priorterte tekniske og industrielle kulturminner og oppstarten av arbeidet med verdensarvnominasjonen av industrianleggene i Odda og Rjukan.

Vestfold

 • Til forvaltning av verneområder er det på landsbasis lagt inn en styrking på 20 millioner kroner som blir fordelt utover på fylkene. Den nye modellen for lokal forvaltning av verneområde blir innført, og nasjonalpark-/verneområdestyrer og oppretting av stillinger som nasjonalpark-/verneområdeforvaltere er under etablering.
 • Verdiskapingsprogrammet knyttet til verneområdene i Norge blir videreført på samme nivå som i 2010 i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Til sammen utgjør dette 25 millioner kroner.

Buskerud

 • Til forvaltning av verneområder er det på landsbasis lagt inn en styrking på 20 millioner kroner som blir fordelt utover på fylkene. Den nye modellen for lokal forvaltning av verneområde blir innført, og nasjonalpark-/verneområdestyrer og oppretting av stillinger som nasjonalpark-/verneområdeforvaltere er under etablering.
 • Verdiskapingsprogrammet knyttet til verneområdene i Norge blir videreført på samme nivå som i 2010 i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Til sammen utgjør dette 25 millioner kroner.

Hedmark

 • I løpet av høsten 2010 eller våren 2011 er det planlagt vern av Sølen som inngår i nasjonalparkplanen.
 • For å få sammenheng med nasjonalparken på svensk side vil en opprette Fulufjellet nasjonalpark. Denne kommer i tillegg til områdene i nasjonalparkplanen.
 • I vernearbeidet legger man stor vekt på å gjennomføre demokratiske og tillitvekkende planprosesser. Samarbeidet med Sametinget for å sikre samiske interesser på best mulig måte i planleggingen (jf. avtalen om konsultasjon mellom Staten og Sametinget) blir videreført. Sametinget er også styrket økonomisk i forbindelse med verneplanarbeidet.
 • Til forvaltning av verneområder er det på landsbasis lagt inn en styrking på 20 millioner kroner som blir fordelt utover på fylkene. Den nye modellen for lokal forvaltning av verneområder blir innført, og nasjonalpark-/verneområdestyrer og oppretting av stillinger som nasjonalpark-/verneområdeforvaltere er under etablering.
 • Verdiskapingsprogrammet knyttet til verneområdene i Norge blir videreført på samme nivå som i 2010 i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Til sammen utgjør dette 25 millioner kroner.     
 • Det er avsatt 1,5 millioner kroner til et norsk-svensk prosjekt om å reetablere Vänern-laksen i Klaraelva og Trysilelva.
 • Regjeringen foreslår å avsette 3 millioner kroner til verdiskapningsprogrammet knyttet til kulturminner, for å sammenfatte og formidle erfaringer fra fase 1, samt utrede grunnlaget for en eventuell fase 2. Sikring av Pilegrimsleden som går fra Oslo til Trondheim skal gis særskilt prioritet.

Oppland

 • I løpet av høsten 2010 eller våren 2011 er det planlagt utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark som inngår i nasjonalparkplanen.
 • Til forvaltning av verneområder er det på landsbasis lagt inn en styrking på 20 millioner kroner som blir fordelt utover på fylkene. Den nye modellen for lokal forvaltning av verneområder blir innført, og nasjonalpark-/verneområdestyrer og oppretting av stillinger som nasjonalpark-/verneområdeforvaltere er under etablering.
 • Verdiskapingsprogrammet knyttet til verneområdene i Norge blir videreført på samme nivå som i 2010 i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Til sammen utgjør dette 25 millioner kroner. 
 • Regjeringen foreslår å avsette 3 millioner kroner til verdiskapningsprogrammet knyttet til kulturminner, for å sammenfatte og formidle erfaringer fra fase 1, samt utrede grunnlaget for en eventuell fase 2. Sikring av Pilegrimsleden som går fra Oslo til Trondheim skal gis særskilt prioritet.

Oslo og Akershus

 • Det er lagt inn 6 millioner kroner til oppfølging av loven om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (Markaloven), en økning på 2 millioner kroner sammenlignet med 2010.
 • Til forvaltning av verneområder er det på landsbasis lagt inn en styrking på 20 millioner kroner som blir fordelt utover på fylkene.
 • Verdiskapingsprogrammet knyttet til verneområdene i Norge blir videreført på samme nivå som i 2010 i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Til sammen utgjør dette 25 millioner kroner. 
 • Regjeringen foreslår å avsette 3 millioner kroner til verdiskapningsprogrammet knyttet til kulturminner, for å sammenfatte og formidle erfaringer fra fase 1, samt utrede grunnlaget for en eventuell fase 2. Sikring av Pilegrimsleden som går fra Oslo til Trondheim skal gis særskilt prioritet.

Østfold

 • Til forvaltning av verneområder er det på landsbasis lagt inn en styrking på 20 millioner kroner som blir fordelt utover på fylkene. Den nye modellen for lokal forvaltning av verneområder blir innført, og nasjonalpark-/verneområdestyrer og oppretting av stillinger som nasjonalpark-/verneområdeforvaltere er under etablering.
 • Verdiskapingsprogrammet knyttet til verneområdene i Norge blir videreført på samme nivå som i 2010 i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Til sammen utgjør dette 25 millioner kroner.

Nordområdene

 • Regjeringen foreslår å styrke tiltak i nordområdene med 10 millioner kroner, herunder styrking av miljøvernarbeidet på Svalbard, nødvendig modernisering av radioteleskopet i Ny-Ålesund samt utvikling og etablering av et felles, helhetlig norsk-russisk miljøovervåkingssystem for Barentshavet.
Til toppen