Historisk arkiv

Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2021 fra Arbeids- og sosialdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Her er en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2021 på Arbeids- og sosialdepartementets ansvarsområder.

Midlertidig utvidet adgang til utdanning med dagpenger forlenges til 1. oktober 2021

Stortinget har vedtatt at den midlertidige covid-19-initierte ordningen som tillater at all type utdanning kan kombineres med dagpenger, kan forlenges til 1. oktober 2021. Kravene til aktiv arbeidssøking og til å avbryte studiet ved tilbud om arbeid, gjelder fortsatt for dagpengemottakere som faller inn under ordningen. Ordningen gjelder ikke for personer som på ledighets- eller permitteringstidspunktet mottok ytelser fra Lånekassen.

Perioden arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt under permittering endres for permitteringer som iverksettes fra og med 1. juli 2021

Endringen innebærer at arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt i inntil 26 uker innenfor en 18-månedersperiode, som er hovedregelen etter permitteringslønnsloven. Dagpengeperioden for permitterte endres tilsvarende. For at det skal være en reell adgang til å permittere også ut over høsten, er det gitt en regel om at bare uker med permittering fra og med 1. juli 2021, skal telle med i beregningen av antallet uker med fritak fra lønnsplikt (26 uker) innenfor 18-månedersperioden.

Endringen gjelder bare for nye permitteringer. For allerede iverksatte permitteringer før 1. juli, er det fritaksperiode med 49 uker innenfor en 18-månedersperiode som gjelder. Frem til 1. oktober 2021 gjelder dessuten den generelle forlengelsen av både fritaksperioden og dagpengeperioden som ble vedtatt i vinter (endringsforskrift 19. februar). Frem til da gjelder det heller ikke 18-månedersbegrensningen.

Endringer i lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. og lov om pensjonsordning for sykepleiere (fjerning av plikten til å fratre ved særaldersgrense)

Stortinget har 10. juni 2021 vedtatt lov om endringer i lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. og lov om pensjonsordning for sykepleiere (fjerning av plikten til å fratre ved særaldersgrense). Endringene innebærer opphevelse av plikten til å fratre stilling ved aldersgrensen når aldersgrensen for stillingen er 60, 63 eller 65 år. Ut over dette gjøres det ingen endringer i aldersgrensene eller pensjonsreglene. 

Forlengelse av tiltak for arbeidsavklaringspenger som følge av covid 19-pandemien

Den midlertidige ordningen med forlengelse av stønadsperioden for arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker forlenges til og med 30. september 2021.Det er også vedtatt å gjeninnføre tiltak for personer som mottar ordinære arbeidsavklaringspenger under arbeidsavklaringsperioden. Det gis forlengelse ut september 2021 for mottakere som i utgangspunktet går ut sin stønadsperiode mellom 1. juli og 29. september. Det innføres også en særlig rett til arbeidsavklaringspenger i inntil seks måneder for enkelte grupper som før 1. oktober 2021 har mottatt sykepenger i maksimal sykepengeperiode.

Hjelpestønaden til barn under 18 år skal løpe uendret også under langvarige sykehusopphold

Hjelpestønad gis til den som har behov for særskilt tilsyn eller pleie på grunn av varig sykdom, skade eller lyte, og det foreligger et privat pleieforhold. Stønaden faller i dag bort ved innleggelser i institusjon utover tre måneder. Fra 1. juli 2021 endres loven slik at barn under 18 år beholder hjelpestønaden uendret under både kortvarige og langvarige sykehusopphold.

Gjeninnfører muligheten til å gi forlenget programtid i kvalifiseringsprogrammet

Muligheten til å gi forlenget programtid i kvalifiseringsprogrammet gjeninnføres. Dager i perioden fra 1. juli til og med 30. september 2021 hvor programdeltakere ikke får gjennomført kvalifiseringsprogram grunnet koronapandemien skal ikke forbruke av tilgjengelig programperiode. Det gis også mulighet til å gi forlenget programtid til og med 30. september 2021 for deltakere som ikke har fått forlenget programtid gjennom å motta stønaden for dager hvor aktivitet ikke lar seg gjennomføre, og hvor programtiden løper ut i perioden 1. juli til og med 29. september 2021. For begge unntakene stilles det krav om at behovet for forlengelse er knyttet til koronapandemien.

Endringer i arbeidsmiljøloven og diskrimineringsombudsloven (nemndløsning for gjengjeldelsessaker etter varsling mv.)

Stortinget har 11. juni 2021 vedtatt lov om endringer i arbeidsmiljøloven og diskrimineringsombudsloven. Endringene innebærer at Diskrimineringsnemnda får myndighet til å avgjøre tvister om gjengjeldelse etter varsling. Videre blir fortrinnsretten etter arbeidsmiljøloven § 14-2 fjerde ledd midlertidig utvidet for arbeidstakere som får avviklet sitt arbeidsforhold på grunn av virkninger av koronapandemien. Forskriftshjemmelen i arbeidsmiljøloven § 1-5 andre ledd om arbeid i arbeidsgivers hjem endres slik departementet kan fastsette at arbeidsmiljølovens regler helt eller delvis skal gjelde for arbeidstaker som utfører arbeid i arbeidsgivers hjem eller husholdning.

Arbeidstilsynets myndighet til å føre tilsyn med at arbeidsgiver betaler minstelønn i tråd med gjeldende allmenngjøringsforskrifter styrkes

På bakgrunn av Prop. 153 L (2020-2021) om endringer i arbeidsmiljøloven mv. (tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet) fattet Stortinget 10. juni vedtak om flere lovendringer som tar sikte på å forsterke den strafferettslige og administrative oppfølgingen av arbeidslivskriminalitet. Blant disse lovendringene trer den vedtatte endringen i allmenngjøringsloven § 11 andre ledd i kraft 1. juli 2021. Endringen medfører at Arbeidstilsynets tilsyn med at arbeidsgiver utbetaler minstelønn i tråd med gjeldende allmengjøringsforskrifter styrkes.

Sykepenger

Følgende særbestemmelser for rett til sykepenger i forbindelse med covid-19-pandemien er videreført fram til 1. okotber 2021:

 • Rett til sykepenger ved fravær fra arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom. Personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger
 • For fravær fra arbeidet som skyldes koronapandemien, skal arbeidsgiver betale sykepenger i et tidsrom på opptil tre kalenderdager, inkludert dager med delvis fravær. Fra 4.-16. dag får arbeidsgiver refusjon fra trygden
 • For sykefravær som skyldes koronapandemien, yter trygden sykepenger fra og med fjerde dag til selvstendig næringsdrivende og frilansere

Omsorgspenger

Følgende særbestemmelser for  rett til omsorgspenger i forbindelse med covid-19-pandemien er videreført fram til 1. oktober 2021:

 • Rett til omsorgspenger når skole eller barnehage er stengt som følge av pandemien
 • Rett til omsorgspenger etter at kvoten er brukt opp dersom det er særlige smittevernhensyn i familien. Det særlige smittevernhensynet må dokumenteres av lege
 • Rett til omsorgspenger etter at kvoten er brukt opp dersom skolen eller barnehagen er stengt. Dette gjelder enten stengningen er lokalt eller nasjonalt besluttet. Ved lokalt besluttet stengning skal det legges fram dokumentasjon på stengningen

Endringer i folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger og pleiepenger

Stortinget har 11. mai 2021 vedtatt lov om endringer i folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger og pleiepenger. Det er gjort følgende endringer som trådte i kraft 1. juni:

 • Krav til aktivitet og medvirkning for personer som mottar sykepenger er samlet i én bestemmelse
 • Det presiseres at det gis rett til sykepenger under utenlandsopphold utenfor EØS i "fire uker i en tolvmånedersperiode".
 • Ved samtidig rett til sykepenger eller pleiepenger må sykepenger benyttes først såfremt sykepengegrunnlaget utgjør minst 2 G (grunnbeløp).

Disse endringene er opphevet:

 • Særregelen for yrkesskadde som har eller har hatt uføretrygd med yrkesskadefordeler ved tilbakefall av yrkesskade er opphevet
 • Bestemmelsen som presiserer at man ikke har rett til pleiepenger der barnet har mer enn 80 prosent tilsyn av andre enn foreldrene 
 • Kravet om at legeerklæring må komme fra institusjon i spesialisthelsetjenesten ved pleiepenger. Det anses tilstrekkelig at legeerklæringen kommer fra lege i spesialisthelsetjenesten
 • Kravet til ny søknad og utvidet legeerklæring etter åtte uker for pleiepenger