Historisk arkiv

Nysaldert budsjett:

Oppdaterte budsjettall for 2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag lagt frem proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet for 2017. Bruken av oljeinntekter anslås til 217,4 milliarder kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Det er 2,2 milliarder kroner lavere enn anslaget for 2017 i Nasjonalbudsjettet 2018.

I proposisjonen blir det gjort rede for vedtatte og foreslåtte endringer i stats­budsjettet gjennom året og for endringer i anslagene for skatter og avgifter.

Anslaget for strukturelle skatte- og avgiftsinntekter i 2017 er satt ned med 0,4 milliarder kroner sammenliknet med Nasjonalbudsjettet 2018, mens endringer i utgifter og inntekter utenom skatt mv. styrker den samlede budsjettbalansen med netto 2,7 milliarder kroner. Dette skyldes blant annet lavere utgifter under folketrygden enn tidligere lagt til grunn.

Underskuddet tilsvarer 2,9 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året og utgjør 7,6 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

Endringen i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet som andel av verdi­skapingen er en enkel indikator for budsjettets virkning på aktiviteten i fastlands­økonomien. For 2017 anslås denne impulsen nå til 0,3 prosent, som er litt lavere enn tidligere anslått.

Den reelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter i 2017 anslås til 2,3 prosent, målt fra regnskap for 2016. Dette er høyere enn anslått i saldert budsjett i fjor, men lavere enn anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2017 og i Nasjonal­budsjettet 2018.

Lavere skatte- og avgiftsinntekter fra fastlandsøkonomien
Statsbudsjettets samlede skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge anslås til 938,6 milliarder kroner. Dette er 1,6 milliarder kroner lavere enn anslaget for 2017 i Nasjonalbudsjettet 2018. Det er særlig inntektene fra merverdiavgift som har utviklet seg noe svakere enn lagt til grunn. Justert for anslåtte virkninger av blant annet konjunkturutviklingen, er anslaget for strukturelle skatte- og avgiftsinntekter satt ned med 0,4 milliarder kroner siden Nasjonalbudsjettet 2018.

Lavere inntekter fra petroleumsvirksomheten
Samlet overskudd på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond anslås nå til 142,9 milliarder kroner. Det er 6,9 milliarder kroner lavere enn anslaget for 2017 i Nasjonalbudsjettet 2018. Nedjusteringen skyldes blant annet at anslaget for statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er redusert med 7,9 milliarder kroner, til 167,5 milliarder kroner i nysaldert budsjett.

Tabell 1 Anslag for 2017 på ulike tidspunkt1. Mrd. kroner og prosent

 

Saldert

RNB173

NB18

Nysaldert

Oljekorrigert underskudd

259,5

249,8

232,4

231,4

Strukturelt, oljekorrigert underskudd

225,6

220,1

219,6

217,4

     Prosent av fondskapitalen

3,0

2,9

2,9

2,9

     Prosent av trend-BNP Fastlands-Norge

7,9

7,7

7,7

7,6

Budsjettimpuls, prosentpoeng2

0,4

0,5

0,4

0,3 

Statens netto kontantstrøm fra   petroleumsvirksomheten

138,3

179,2

175,4

167,5

Reell, underliggende utgiftsvekst (pst.)

1,8

2,6

2,4

2,3

Overskudd på statsbudsjettet og i   Statens pensjonsfond

86,3

133,3

149,8

142,9

1) Budsjett for 2017 vedtatt av Stortinget høsten 2016 (Saldert), Revidert nasjonalbudsjett 2017 (RNB17), Nasjonalbudsjettet 2018 (NB18) og nysalderingen av 2017-budsjettet.

2) Budsjettimpulsen er målt ved endringen i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge. Positive tall indikerer at budsjettet virker ekspansivt.

3) Medregnet Prop. 142 S (2016–2017).

Kilde: Finansdepartementet.