Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2019:

Den gode utviklingen i norsk økonomi fortsetter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Det går godt i norsk økonomi. Flere kommer i jobb, og veksten er høy. Investeringsviljen i fastlandsbedriftene har ikke vært sterkere på ti år. Den positive utviklingen ser ut til å fortsette fremover. I revidert budsjett 2019 viderefører regjeringen en økonomisk politikk som legger til rette for fortsatt omstilling, nyskaping og vekst i norsk økonomi.

– Arbeidsledigheten går ned over hele landet, og nå kommer en stadig større andel av oss i jobb. Det er ekstra gledelig at fire av fem arbeidsplasser blir skapt i privat sektor. Det styrker bærekraften i velferdssamfunnet, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Med god utvikling i norsk økonomi, har regjeringen de siste årene holdt igjen i utgiftene på statsbudsjettet, og på den måten lagt til rette for vekst og nye arbeidsplasser i næringslivet.

I budsjettet for 2019 har regjeringen videreført satsingen på samferdsel, forskning og utdanning og vekstfremmende skattelettelser, innenfor ansvarlige rammer. Revidert budsjett er i hovedsak en oppdatering av statsbudsjettet for 2019 med ny informasjon. På noen områder er det likevel gjort endringer. Forliset av KNM Helge Ingstad har medført økte utgifter til Forsvaret. For å forebygge og bekjempe kriminalitet økes også bevilgningene til politiet og PST, og innsatsen til klimatiltak styrkes.

Pengebruken i 2018 ble lavere enn planlagt. Det er den viktigste årsaken til at budsjettimpulsen for 2019 ser ut til å bli høyere enn anslått i statsbudsjettet i fjor høst.

– Ser vi 2018 og 2019 samlet, er finanspolitikken om lag nøytral, sier finansminister Siv Jensen.

Tabell 1 Hovedtall for norsk økonomi. Prosentvis volumendring fra året før der ikke annet er angitt

 

Mrd.kroner1

     

 

2018

2018

2019

2020

Privat konsum

1 532,9

2,0

2,3

2,9

Offentlig konsum

831,8

1,2

1,7

 

Bruttoinvesteringer i fast kapital

853,2

1,0

5,3

0,8

Herav: Oljeutvinning og rørtransport

154,6

2,7

13,0

-3,3

             Bedrifter i Fastlands-Norge

312,0

2,6

6,7

3,7

             Boliger

192,3

-6,0

0,9

0,8

             Offentlig forvaltning

193,4

6,8

1,2

 

Etterspørsel fra Fastlands-Norge2

3 062,4

1,6

2,4

2,1

Eksport

1 345,3

-0,7

1,8

6,9

Herav: Råolje og naturgass

569,4

-4,7

-3,3

11,9

             Varer fra Fastlands-Norge

411,0

2,7

5,2

5,3

             Tjenester fra Fastlands-Norge

236,5

1,7

5,9

6,1

Import

1 150,7

0,6

3,8

2,1

Bruttonasjonalprodukt

3 535,6

1,4

2,1

3,4

Herav: Fastlands-Norge

2 907,0

2,2

2,7

2,5

Andre nøkkeltall:

       

    Sysselsetting, personer

 

1,5

1,4

0,8

    Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå)

 

3,8

3,7

3,6

    Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå)

 

2,5

2,2

2,2

    Årslønnsvekst

 

2,8

3,2

 

    Konsumprisvekst (KPI)

 

2,7

2,3

2,0

    Vekst i KPI-JAE

 

1,6

2,6

2,2

    Råoljepris, kroner pr. fat (løpende priser)

 

583

559

556

    Tremåneders pengemarkedsrente, pst.3

 

1,1

1,5

1,7

    Importveid kronekurs, årlig endring i pst.4

 

0,1

2,0

0,0

1) Foreløpige nasjonalregnskapstall i løpende priser.
2) Utenom lagerendring.
3) Beregningsteknisk forutsetning basert på terminpriser i april.
4) Positivt tall angir svakere krone.

Kilder: Statistisk sentralbyrå, ICE, Macrobond, Nav, Reuters og Finansdepartementet.

 

Tabell 2 Hovedtall i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond. Mrd. kroner

 

2017

2018

2019

Totale inntekter

1 225,9

1 350,6

1 416,1

1 Inntekter fra petroleumsvirksomhet

194,4

273,5

291,9

   1.1 Skatter og avgifter

71,2

117,3

142,7

   1.2 Andre petroleumsinntekter

123,2

156,2

149,2

2 Inntekter utenom petroleumsinntekter

1 031,5

1 077,1

1 124,2

   2.1 Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

943,6

986,4

1034,6

   2.2 Andre inntekter

87,9

90,6

89,6

Totale utgifter

1 280,9

1 318,1

1 382,5

1 Utgifter til petroleumsvirksomhet

26,6

22,6

29,0

2 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1 254,3

1 295,6

1 353,5

Overskudd på statsbudsjettet før overføring til Statens pensjonsfond utland

-55,0

32,4

33,6

-  Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

167,8

251,0

262,9

=  Oljekorrigert overskudd

-222,8

-218,5

-229,2

+  Overført fra Statens pensjonsfond utland

231,4

225,5

229,2

=  Overskudd på statsbudsjettet

8,6

7,0

0,0

+  Netto avsatt i Statens pensjonsfond utland

-63,5

25,4

33,6

+  Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens pensjonsfond1

203,6

225,0

229,4

=  Samlet overskudd i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond1

148,6

257,4

263,0

Memo:

     

Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland2

8 484

8 243

9 300

Markedsverdien av Statens pensjonsfond2

8 724

8 483

9 553

Strukturelt, oljekorrigert underskudd, mrd. kroner

217,6

213,8

238,1

   Prosent av fondskapitalen

2,9

2,5

2,9

   Prosent av trend-BNP Fastlands-Norge

7,6

7,2

7,7

Budsjettimpuls, prosentenheter3

0,2

-0,4

0,5

Reell, underliggende utgiftsvekst, pst

1,9

0,7

2,0

1) Inneholder ikke kursgevinster eller –tap.
2) Ved utgangen av året.
3) Positive tall indikerer at budsjettet virker ekspansivt. Indikatoren tar ikke hensyn til at ulike inntekts– og utgiftsposter kan ha ulik betydning for aktiviteten i økonomien.

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.

Nett-tv Pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett 2019

Se sendingen her

Se sendingen her