Historisk arkiv

Nyheter

Kulturdepartementet ber om innspill til gjennomføring av digitalmarkedsdirektivet mv. i norsk rett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Enkelte av bestemmelsene i digitalmarkedsdirektivet forutsetter involvering av aktører, og planen var å arrangere fysiske dialogmøter med berørte aktører, slik det er gjort i flere andre land. Siden det ikke er mulig å gjennomføre fysiske møter pga. koronasituasjonen, inviteres det med dette til en skriftlig innspillsrunde.

Mottatte innspill

Kulturdepartementet inviterer med dette til å komme med skriftlige innspill i forbindelse med Norges gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/790 om opphavsrett og nærstående rettigheter i det digitale indre marked og om endring av direktiv 96/9/EF og 2001/29/EF ("digitalmarkedsdirektivet").

Samtidig bes det om innspill knyttet til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/789 om regler for utøvelse av opphavsrett og nærstående rettigheter som gjelder for visse av kringkastingsselskapers nettoverføringer og videresending av radio- og TV-programmer og om endring av direktiv 93/83/EØF ("nett- og videresendingsdirektivet") samt til oppfølgingen av Stortingets anmodningsvedtak nr. 728 til 731 av 22. mai 2018 i forbindelse med behandlingen av den nye åndsverkloven.

Digitalmarkedsdirektivet og nett- og videresendingsdirektivet ble vedtatt i EU 17. april 2019 og publisert i Official Journal 17. mai 2019. Begge disse direktivene utgjør en del av en "opphavsrettspakke" som ble foreslått av Kommisjonen 14. september 2016, som en oppfølging av strategien for det digitale indre marked ("DSM-strategien" (KOM(2015) 192) av 6. mai 2015), jf. KOM(2016) 593 og KOM(2016) 594.

Sammendrag av direktivene er tilgjengelig i EØS-notatbasen på regjeringen.no:

Vedlagt følger spørsmål som det er ønskelig å få innspill til vedrørende direktivenes innhold og utgangspunkter for gjennomføring i norsk rett, samt anmodningsvedtakene. Det er opp til hver enkelt aktør å avgjøre hvilke spørsmål en ønsker å gi innspill til.

Departementet ber også om eventuelle andre innspill i forbindelse med gjennomføring av direktivene, oppfølging av anmodningsvedtakene eller andre endringsbehov i åndsverkloven som ikke er omfattet av de konkrete spørsmålene.

Innspillene vil benyttes i arbeidet med et høringsnotat med forslag til endringer i åndsverkloven. Planen er å sende høringsnotatet ut i løpet av 2021, og på bakgrunn av høringen vil det deretter bli fremmet en proposisjon til Stortinget.

Skriftlige innspill bes sendt til postmottak@kud.dep.no innen 26. mars 2021. Skriv "Innspill åndsverkloven" i emnefeltet.
Departementet ser helst at innspillene inngis i et format som kan bearbeides digitalt. Alle innspillene er offentlige, jf. offentleglova, og blir publisert på regjeringen.no.

Utenriksdepartementet har utarbeidet utkast til norske oversettelser av direktivene. (Se lenker nederst i saken). Ved utformingen av spørsmålene er det tatt utgangspunkt i begrepsbruken som benyttes i disse. Departementet ber også om eventuelle kommentarer og merknader til disse oversettelsene innen samme frist. De norske oversettelsene blir først offisielle, det vil si at de får samme gyldighet som oversettelsene på EU-språkene, når de er kunngjort i EØS-tillegget i EU-tidende, jf. EØS-avtalen artikkel 129 nr. 1. Kunngjøring av oversettelsene i EØS-tillegget vil skje når direktivene er formelt innlemmet i EØS-avtalen.

Spørsmål til gjennomføring av digitalmarkedsdirektivet mv.  (.pdf)

Utkast til norske oversettelser:

Mottatte innspill:

Arbeidsgiverforeningen Spekter (.pdf)

BONO (.pdf)

Canal Digital og Viasat (Allente) (.pdf)

Creo (.pdf)

Datatilsynet (.pdf)

Den norske Forfatterforening (.pdf)

Den norske Forleggerforeningen (.pdf)

Discovery Networks Norway AS (.pdf)

Dramatikerforbundet (.pdf)

Epidemic Sound (.pdf)

Facebook (.pdf)

FONO (.pdf)

Forfatterforbundet (.pdf)

Google Norway AS (.pdf)

Grafill (.pdf)

GramArt (.pdf)

Gramo (.pdf)

IFPI Norge (.pdf)

Kabel Norge (.pdf)

Kopinor (.pdf)

Kunstnernettverket (.pdf)

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) (.pdf)

Motion Picture Licensing Company Norge AS (MPLC) (.pdf)

Musikkforleggerne (.pdf)

Nasjonalbiblioteket (.pdf)

NOPA - Norsk forening for komponister og tekstforfattere (.pdf)

Norges museumsforbund (.pdf)

Norsk audiovisuell oversetterforening (NAViO) (.pdf)

Norsk Bibliotekforening (.pdf)

Norsk filmforbund (NFF) og Norske Filmregissører (NFR) (.pdf)

Norsk Journalistlag (.pdf)

Norsk Komponistforening (.pdf)

Norsk Oversetterforening (.pdf)

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (.pdf)

Norske Billedkunstnere (.pdf)

Norwaco (.pdf)

NRK (.pdf)

Rettighetsalliansen (.pdf)

Schibsted (.pdf)

The International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers (STM) (.pdf)

The International Federation of Library Associations and Institutions (FLA) (.pdf)

TONO (.pdf)

TV 2 (.pdf)

Virke (.pdf)

Virke Produsentforeningen (.pdf)

Wikimedia Norge og Elektronisk Forpost Norge (.pdf)