Historisk arkiv

Sysselsettingsutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Sysselsettingsutvalget skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge,  utviklingen i mottak av inntektssikringsytelser og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid.

Sysselsettingsutvalgets arbeid er delt opp i to faser. Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe la fram sine forslag for økt sysselsetting 28. mars 2019. Ved overleveringen av NOU 2019:7 Arbeid og inntektssikring. Tiltak for økt sysselsetting var ekspertgruppen ferdig med fase én.

I utvalget som ble satt ned 5. april 2019, skal partene i arbeidslivet og fagekspertene sammen ta fatt på fase to. Her fortsetter drøftingene med utgangspunkt i forslagene fra ekspertgruppen og eventuelle nye forslag som måtte komme for økt sysselsetting.

Sysselsettingsutvalgets pressemelding

Sysselsettingsutvalgets mandat

Om Sysselsettingsutvalget

Opprettet: 2018

Opphørt: 2021

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8019 Dep, 0030 OSLO

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Ekspertgruppen skal:

  • Gi en samlet analyse av den trendmessige sysselsettingsutviklingen for ulike grupper i Norge. Ekspertgruppen skal sammenligne med andre land og peke på mulige forhold som kan forklare eventuelle forskjeller.
  • Analysere om det er strukturelle trekk ved det norske arbeidsmarkedets funksjonsmåte som kan føre til lav sysselsettingsrate, herunder arbeidskraftens mobilitet geografisk og mellom næringer og yrker. Ekspertgruppen skal identifisere og foreslå mulige tiltak til forbedringer.
  • Vurdere om det er forhold og utviklingstrekk ved arbeidsmarkedet som gjør det særlig krevende å inkludere særskilte grupper i arbeidslivet og/eller utfordrer muligheten til samtidig å opprettholde høy sysselsetting og et høyt lønnsnivå. Ekspertgruppen skal vurdere samfunnsøkonomiske, statsfinansielle og administrative konsekvenser av sine forslag til tiltak, samt konsekvenser sett fra et brukerperspektiv, i tråd med kravene i utredningsinstruksen.

Full mandattekst Sysselsettingsutvalget