Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2013

Et budsjett for vekst og velferd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen legger i dag fram forslag til revisjon av budsjettet for 2013. Forslaget bygger opp under en fortsatt god og stabil utvikling i norsk økonomi. Sammen med tiltakspakken for næringslivet bidrar budsjettet til å lette situasjonen for konkurranseutsatt sektor og til å trygge arbeidsplassene.

Regjeringen legger i dag fram forslag til revisjon av budsjettet for 2013. Forslaget bygger opp under en fortsatt god og stabil utvikling i norsk økonomi. Sammen med tiltakspakken for næringslivet bidrar budsjettet til å lette situasjonen for konkurranseutsatt sektor og til å trygge arbeidsplassene.
 
Fortsatt god utvikling i norsk økonomi
Det går godt i norsk økonomi. Veksten i fastlandsøkonomien ligger over gjennomsnittet for de siste 40 årene. Sysselsettingen er høy og økende, og arbeidsledigheten er lav. Kontrasten er stor til utviklingen hos mange av våre handelspartnere.

– Vi kan ikke basere oss på at de gode tidene fortsetter av seg selv, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. Samtidig som det går bra, ser vi en økende todeling i norsk økonomi. Mens aktiviteten vokser sterkt i næringer som leverer til oljevirksomheten, gjør høye kostnader og lavere etterspørsel i eksportmarkedene situasjonen krevende for andre deler av konkurranseutsatt sektor.

– I lys av situasjonen i norsk økonomi er det riktig å holde igjen i bruken av oljepenger, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. Regjeringen følger handlingsregelen for en gradvis innfasing av oljeinntekter i norsk økonomi. Av hensyn til kronekurs og konkurranseutsatte virksomheter legger Regjeringen vekt på at budsjettpolitikken ikke bidrar til å forsterke oppgangen i økonomien. Regjeringen legger opp til at revisjonen av 2013-budsjettet gjennomføres med en litt lavere bruk av oljepenger enn lagt til grunn i fjor høst. Regjeringens budsjettforslag gir en bruk av oljeinntekter på knapt 125 milliarder kroner i år. Det tilsvarer 3,3 prosent av anslått kapital i Statens pensjonsfond utland. Bruken av oljepenger er 28 milliarder kroner mindre enn forventet realavkastning av fondet. For 2012 og 2013 sett under ett anslås budsjettimpulsen om lag som i fjor høst. 
– Trygg økonomisk styring er avgjørende for å sikre en fortsatt god utvikling i norsk økonomi. Med dette forslaget følger Regjeringen opp det bidraget til å dempe kostnadspresset i Norge som partene i arbeidslivet ga i lønnsoppgjøret, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Revisjonen av budsjettet
Lavere utgifter under blant annet folketrygden bidrar til å redusere underskuddet. Samtidig foreslår Regjeringen økte utgifter på noen særskilte områder.

Det påløper fortsatt betydelige utgifter etter angrepene 22. juli 2011. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene med 416 millioner kroner til blant annet sikring av departementene og husleie for departementenes erstatningslokaler.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til Jernbaneverket med 329 millioner kroner til blant annet brannsikring av Oslotunnelen og tiltak på Ofotbanen.

Videre foreslår Regjeringen 398 millioner kroner til tiltak i helse- og omsorgssektoren. Tiltakene følger opp stortingsmeldingene om morgendagens omsorg og folkehelse, blant annet foreslås det bevilgning til nye IKT-investeringer.

Regjeringen foreslår også 250 millioner kroner til tiltak rettet mot skogsektoren, samt 172 millioner kroner til oppstart av fire store byggeprosjekter i universitets- og høgskolesektoren og nytt Nasjonalmuseum på Vestbanen.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til det statlige barnevernet med 174 millioner kroner. Regjeringen foreslår videre 100 millioner kroner til studentboliger. Det legger til rette for bygging av 400 nye studentboliger.

Endringer i skattesystemet
Regjeringen la søndag 5. mai fram forslag til en vekstpakke med skattetiltak for næringslivet. Regjeringen vil gjennomføre tiltak med virkning fra 2014 som bedrer konkurransekraften, øker lønnsomheten og styrker investeringene i fastlandsbedriftene. Tiltakene er fullt finansiert, slik at skattenivået holdes uendret. Samtidig foreslo Regjeringen forbedringer i petroleumsskattesystemet.

Forslagene til skattetiltak for fastlandsbedriftene omtales i Revidert nasjonalbudsjett 2013, mens forslag til lovendringer mv. vil bli fremmet i statsbudsjettet til høsten med virkning fra 2014.

Skatteendringene for fastlandsøkonomien understøttes av endringer i petroleumsskattesystemet. Regjeringen foreslår at satsen i friinntekten reduseres fra 7,5 til 5,5 prosent for sokkelinvesteringer som påløper fra og med 5. mai 2013. Den samlede friinntekten reduseres dermed fra 30 til 22 prosent regnet nominelt over friinntektsperioden. Endringen fører til at oljeselskapene bærer en større del av kostnadene ved investeringene selv, noe som vil bidra til økt kostnadsbevissthet i oljesektoren.

 


 

Mer om Revidert nasjonalbudsjett 2013:

 

Finansdepartementets pressemeldinger og faktaark

Pressekonferansen til finansministeren


Budsjettdokumentene