Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2013

Klimakvotekjøp tilpasset et endret marked

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen vil framover bidra til å opprettholde og videreutvikle klimakvotemarkedet ved bare å kjøpe kvoter fra nye prosjekter og prosjekter som på grunn av lave priser står i fare for å avvikle driften.

Regjeringen vil framover bidra til å opprettholde og videreutvikle klimakvotemarkedet ved bare å kjøpe kvoter fra nye prosjekter og prosjekter som på grunn av lave priser står i fare for å avvikle driften.

Andre periode av Kyotoavtalen gjelder fra 2013 til 2020. Norges nye klimaforpliktelse er i tråd med målet om å redusere de globale utslippene av klimagasser i 2020 tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990. Differansen mellom norsk utslippsnivå og utslippsforpliktelsen under Kyotoprotokollen må dekkes gjennom kjøp av klimakvoter.

Markedet for klimakvoter er nå preget av overskuddstilbud og lave priser. Resultatet er at flere klimaprosjekter som allerede er godkjente avvikler driften, og det registreres få nye prosjekter.

Regjeringen ønsker at de norske kvotekjøpene skal bidra til å opprettholde og videreutvikle det internasjonale karbonmarkedet. På grunn av den endrede situasjonen i markedet vil Norge framover bare kjøpe kvoter fra prosjekter som står i fare for å avvikle driften, og fra nyutviklede prosjekter. I tråd med EUs begrensninger på sine kvotekjøp vil heller ikke Norge kjøpe kvoter fra såkalte HFK-prosjekter og kullbasert energiproduksjon uten karbonfangst og -lagring. Norge vil fortsatt kunne kjøpe kvoter fra FNs tilpasningsfond, et fond som finansierer tiltak i utviklingsland som skal forebygge skader som følge av klimaendringer.

Regjeringen vil også flytte den operative forvaltningen av statens kvotekjøp ut til eksterne forvaltere. Utflyttingen er tenkt gjennomført i løpet av inneværende år. Finansdepartementet skal beholde det strategiske ansvaret for kvotekjøpene.

Departementet legger vekt på å ha god kontakt med organisasjonene på området. Det vil derfor bli arrangert årlige dialogmøter på politisk nivå med miljøorganisasjonene og de største aktørene i markedet.

 


 

Mer om Revidert nasjonalbudsjett 2013:

 

Finansdepartementets pressemeldinger og faktaark

Pressekonferansen til finansministeren


Budsjettdokumentene