§ 11 - Kan tingretten som førsteinstans gi oppfriskning ved oversittelse av søksmålsfristen i forbrukertvistloven § 11 første ledd?

Saksnr. 13/3840 ES BI/AEL/bj
Dato: 05.09.2013

Kan tingretten som førsteinstans gi oppfriskning ved oversittelse av søksmålsfristen i forbrukertvistloven § 11 første ledd?


Det vises til brev 28. mai 2013, hvor Forbrukertvistutvalget ber Lovavdelingen vurdere om tingretten som førsteinstans kan gi oppfriskning for oversittelse av søksmålsfristen i forbrukertvistloven § 11 første ledd, eller om Forbrukertvistutvalget har eksklusiv kompetanse til dette, jf. forbrukertvistloven § 11 fjerde ledd.

Det følger av forbrukertvistloven § 11 første ledd første punktum at en sak som Forbrukertvistutvalget har realitetsbehandlet, kan bringes inn for tingretten ved stevning innen fire uker etter forkynning av vedtaket. Forbrukertvistutvalget har vist til Lovavdelingens brev 7. juli 2008, hvor det er lagt til grunn at bestemmelsen i forbrukertvistloven § 11 annet ledd gjelder side om side med tvisteloven § 9-2 fjerde ledd, slik at saksøkeren kan velge mellom stevning til Forbrukertvistutvalget og saksanlegg direkte for tingretten.

Etter forbrukertvistloven § 11 fjerde ledd første punktum er det Forbrukertvistutvalget som treffer vedtak om hvorvidt saken skal tas til behandling dersom søksmålsfristen i første ledd er oversittet. Av forarbeidene fremgår at avgjørelsen om fortsatt behandling i tingretten etter fristoversittelse følger de vanlige regler i forvaltningsloven § 31 og at dette innebærer at Markedsrådet, nå Forbrukertvistutvalget, avgjør spørsmålet (Ot.prp. nr. 55 (1976-77) (side 29)). Vi nevner også at det av § 11 fjerde ledd annet punktum følger at Forbrukertvistutvalgets vedtak om å tillate eller å nekte at saken tas til behandling i tingretten, kan ankes til tingretten. En adgang for tingretten til å treffe vedtak etter § 11 fjerde ledd første punktum – som første instans – lar seg vanskelig forene med rollen som ankeinstans etter annet punktum.

Ved vedtakelsen av tvisteloven ble det gjort visse terminologiske endringer. Blant annet ble det besluttet å ikke videreføre begrepet «oppreisning» fra tvistemålsloven. I denne forbindelse ble det gjort språklige endringer i forbrukertvistloven § 11 fjerde ledd. Om dette heter det i Ot.prp. nr. 74 (2005-2006) punkt 3.4.8 (side 27):

«I tråd med synspunktene i høringsbrevet foreslår departementet at oppreisning blir erstattet med oppfriskning i flere bestemmelser om oversittelse av søksmålsfrist. I noen lover framkommer vilkårene for oppreisning ved en henvisning til forvaltningsloven § 31, se forbrukertvistloven § 11 og petroleumsloven § 8-6. Der foreslås begrepet oppreisning erstattet på annen måte, slik at det klart framgår at det fortsatt skal gjelde de samme vilkår for å ta saken til behandling dersom søksmålsfristen er oversittet. I disse lovene er det i dag også bestemt at det er utvalg eller klageinstans som kan gi oppreisning, og at vedtaket i oppreisningsspørsmålet kan påkjæres til tingretten. Selv om tvisteloven opphever forliksrådenes adgang til å gi oppfriskning, ser ikke departementet tilstrekkelig grunn til å foreslå innholdsmessige endringer i disse reglene, som langt på vei er utformet etter mønster av regler i forvaltningsloven.»

Vi forstår dette slik at lovgiver ikke ved vedtakelsen av tvisteloven mente å åpne for at tingretten skulle kunne treffe vedtak etter § 11 fjerde ledd første punktum som første instans. På denne bakgrunn antar vi at vedtak etter forbrukertvistloven § 11 fjerde ledd første punktum må treffes av Forbrukertvistutvalget – også i tilfeller hvor saksøker har sendt stevningen direkte til tingretten. Er en annen løsning ønskelig, kan et lovendringsforslag vurderes i forbindelse med den pågående evalueringen av tvisteloven.