§ 14 - Avvisning av å motta innskudd eller å utføre betalingsoppdrag

Saksnr.: 2001/1428 EO EHV
Dato: 12.02.2001

 

Finansavtaleloven § 14 – avvisning av å motta innskudd eller å utføre betalingsoppdrag


Det vises til Deres brev 5. februar 2001 der det bes om vår vurdering av om det er i samsvar med finansavtaleloven § 14 at en finansinstitusjon nekter å motta innskudd eller betalingsoppdrag grunnet at kunden har gjeldsordning eller for øvrig har økonomiske problemer.

Etter finansavtaleloven § 14 kan ikke en finansinstitusjon nekte å utføre slike tjenester på vanlige vilkår uten at det foreligger ”saklig grunn”. Lovavdelingen antar at det generelt ikke kan anses som saklig grunn for å nekte å åpne konto eller å utføre betalingsoppdrag at kunden har fått gjeldsordning eller har økonomiske problemer. Vi kan vanskelig se at slike forhold i seg selv kan medføre noen økonomisk risiko for institusjonen dersom det bare er tale om å åpne en vanlig konto og å utføre betalingsoppdrag på vanlige vilkår. Derimot må banken i slike tilfeller etter omstendigheter kunne nekte å utstede betalingskort, opprette kredittordninger eller utstede sjekker i tilknytning til kontoen. Institusjonen vil selvsagt også kunne nekte å utførte et betalingsoppdrag dersom det ikke er tilstrekkelig dekning på betalerens konto.

Dersom kunden tidligere har begått straffbare forhold i tilknytning til sitt kundeforhold med institusjonen, eller har utvist svik mot denne, kan det etter forholdene anses som saklig grunn, jf. NOU 1994: 19 s. 113. At kunden tidligere har hatt overtrekk på sin konto i institusjonen, kan etter omstendighetene være straffbart etter straffeloven eller sjekkloven. Det må imidlertid antas at mindre omfattende overtrekk ikke gir institusjonen rett til senere å nekte å motta innskudd eller betalingsoppdrag fra kunden.