§ 15 - Tomtefesteloven § 15 annet ledd

Saksnummer: 01/5469 EP ATO

 

Dato: 19.06.2001

 

Tomtefesteloven § 15 annet ledd

Vi viser til Deres e-post 13. juni 2001 der De stiller spørsmål om maksimumsbeløpet på 9000 kroner i tomtefesteloven § 15 annet ledd blir regulert samtidig som loven blir satt i kraft ved årsskiftet 2001/2002.

Spørsmålet må bli avgjort ut fra lovens ordlyd og forarbeidene. Maksimumsbeløpet på 9000 kroner fremgår av § 15 annet ledd annet og tredje punktum. Av fjerde punktum (i vårt foreløpige svar til Dem pr e-post 13. juni feilaktig benevnt tredje punktum) går det frem at dette beløpet ”skal regulerast ved kvart årsskifte” i samsvar med utviklingen i konsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå. I og med at loven trer i kraft 1. januar 2002, oppstår spørsmålet om beløpet første gang blir regulert 1. januar 2002 eller 1. januar 2003.

Dette spørsmålet har departementet tatt stilling til i Ot prp nr 29 (1999-2000) punkt 3.3 (s 9 i trykt utgave), der følgende er sagt:

”Grensa på kr. 9.000,- vil gjelde den dagen lova blir sett i kraft. For tida etter dette skal dette høgstebeløpet ved kvart årsskifte automatisk bli regulert etter konsumprisindeksen frå Statistisk sentralbyrå.”

Dette innebærer at i festeforhold der regulering av festeavgiften skal skje i perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002, vil det gjelde et maksimumsbeløp på 9000 kroner. Først fra 1. januar 2003 vil det gjelde et annet maksimumsbeløp.

Vi tilføyer at etter lovbestemmelsen skjer reguleringen av 9000 kroners-beløpet automatisk i kraft av loven (ikke ved forskrift e a) i samsvar med konsumprisindeksendringene ved hvert årsskifte. I Ot prp nr 29 (1999-2000) punkt 3.3 (s 9) er det tilføyd følgende: ”Det vil vere det høgstebeløpet som gjeld når den einskilde festeavgiftsregulering kan skje i eit konkret festehøve, som blir den avgjerande grensa for den nye festeavgifta, fram til neste avgiftsregulering kan skje i festehøvet.”

Utregningen kan skje ved å gå inn på http://www.ssb.no/vis/emner/08/02/10/kpi/kpiregn.html.

Ot prp nr 29 (1999-2000) som det er vist til ligger i sin helhet på

http://www.odin.dep.no/jd/norsk/publ/otprp/012005-054004/index-dok000-b-n-a.html.

Tomtefesteloven 1996 med link til ny forskrift av 8. juni 2001 finnes på http://www.lovdata.no/all/nl-19961220-106.html. Merk at forskriftens §§ 1 og 2 gjelder festeavgifter.