Tomtefestelova

§§ 2 og 7 - Vedrørende festetid ved forlengelse av festeavtale

Saksnummer: 200307500 EO OCH

 

Dato: 23.12.2003

 

Vedrørende festetid ved forlengelse av festeavtale

Vi viser til Deres brev 30. september 2003 og 18. desember 2003 med spørsmål om hvilke regler som gjelder for festetiden når festeavtalen er forlenget etter 1975. Vi beklager at det har tatt lang tid å få besvart henvendelsen.

Det følger av lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste § 7 annet ledd at festetiden er 80 år for festeavtaler som er inngått etter 1975, men før loven trådte i kraft. Av § 2 annet ledd framgår at festeavtale fra før 1976 som blir forlenget med en avtale i det nevnte tidsrom skal anses inngått etter 1975.

Bestemmelsen i § 2 annet ledd er kommentert slik i Ot.prp. nr. 28 (1995-96) s. 50:

”Når ein skal ta stilling til om ein har med lenging etter andre ledd å gjere, må ein skilje mellom avtale om lenging av eldre festehøve, og ein rett som kan vere fastsett i eldre festehøve til einsidig å krevje lenging (eller fornying) av festet (gjerne på same vilkår som før). Føresegna her i § 2 andre ledd gjeld ikkje ein slik rett til å krevje lenging fastsett i avtale før lova tek til å gjelde - og det endå om retten fyrst vert aktuell eller gjort gjeldande etter at den nye lova tek til å gjelde. (Også dette er i samsvar med gjeldande tomtefestelov § 31 andre ledd fyrste punktum, jf Ot.prp (1974-75) s 85.)”

Dersom retten til å kreve festeavtalen forlenget følger av den opprinnelige avtalen, og den opprinnelige avtalen er inngått før 1976, skal altså festeavtalen anses inngått før 1976. I slike tilfeller gjelder det som står i avtalen om festetiden, jf. § 7 tredje ledd.

Dersom en festeavtale fra før 1976 er forlenget ved avtale mellom 1.1.1976 og 1.1.2002, skal som sagt festeavtalen anses inngått mellom 1.1.1976 og 1.1.2002. I så fall skal festetiden være 80 år. I forhold til lov 30. mai 1975 nr. 20 om tomtefeste § 6 tredje ledd, jf. første ledd, jf. § 31 annet ledd første punktum ble det ved høyesterettsdom i Rt. 1998 s. 258 fastslått følgende: Lovens § 6 tredje ledd skal forstås slik at det bare var når minstetiden på 80 år var ute, at en forlengelse av en eldre festeavtale kunne skje ubundet av minstetiden. Vi viser til dommen for så vidt gjelder videre utdyping.