§ 2-7 - Utleggstrekk etter dekningsloven § 2‑7 ‑ forholdet til sosialtjenesteloven § 5‑1

Saksnummer: 1997/09119 E RTA/JMS/mk

 

Dato: 11.12.1997

 

Utleggstrekk etter dekningsloven § 2‑7 ‑ forholdet til sosialtjenesteloven § 5‑1

Vi viser til kommunens brev til Barne‑ og familiedepartementet, som Justisdepartementet har fått oversendt til besvarelse. I brevet reises det spørsmål om hvorvidt dekningsloven 8 juni 1984 nr 59 § 2‑7 omfatter ytelser etter lov 13 desember 1991 nr 81 om sosiale tjenester m v § 5‑1, og det bes om kommentar til en konkret sak.

Justisdepartementet har ikke anledning til å kommentere saker som har vært behandlet av domstolene, og kan derfor ikke kommentere den konkrete saken som kommunens brev gjelder.

Når det gjelder forståelsen av dekningsloven § 2‑7 generelt, peker vi på følgende:

Dekningsloven § 2‑7 oppstiller særlige regler om adgangen til å ta utlegg i skyldnerens lønnskrav m v. I § 2‑7 annet ledd nevnes en rekke andre inntektsformer som i denne forbindelse skal likestilles med lønn. I bokstav e nevnes "pensjon eller annen ytelse etter lovgivningen om offentlig trygd eller lignende". Denne passusen viderefører og er likelydende med den tilsvarende passusen i § 2‑5 annet ledd bokstav e i tidligere lov 13 juli 1975 nr 37 om fordringshavernes dekningsrett, som ble opphevet i forbindelse med ikraftsettingen av dekningsloven 8 juni 1984 nr 59. I motivene til den bestemmelsen ble det uttrykkelig sagt at også "ytelser etter lov om sosial omsorg" skulle være omfattet av bokstav e, jf Ot prp nr 27 (1974‑75) s 23. Lov 5 juni 1964 nr 2 om sosial omsorg ble opphevet i forbindelse med ikraft­settingen av sosialtjenesteloven, men bestemmelsene i sosial­omsorgsloven om økonomisk stønad ble i hovedsak videreført i sosialtjenesteloven, jf Ot prp nr 29 (1990‑91) s 75 og Innst O nr 9 (1991-92) s 23.

Det må på denne bakgrunn være klart at også økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven § 5‑1 i utgangspunktet er omfattet av deknings­loven § 2‑7 annet ledd bokstav e.

Det skal derfor bare kunne tas utlegg i skyldnerens krav på slike ytelser i den utstrekning ytelsene overstiger "det som med rimelighet trengs til underhold av skyldneren og skyldnerens husstand", jf deknings­loven § 2‑7 første ledd første punktum. Dette vilkåret innebærer i praksis at det normalt ikke vil være rom for å foreta utleggstrekk hos en skyldner som mottar sosialstøtte, fordi slike skyldnere normalt ikke vil ha mer enn det som trengs til underhold av seg selv og sin hus­stand. Da dette vilkåret ble tatt inn i § 2‑7 i dekningsloven 1975, uttalte Stortingets jusitiskomité i Innst O nr 45 (1974‑75) s 4:

"Den adgang til utlegg ved lønnstrekk som i denne paragraf er foreslått, vil i praksis bare komme til å berøre personer med høyere inntekter og f.eks. personer med liten forsørgelsesbyrde.
Komiteen vil påpeke at denne paragrafen innebærer en innskrenking i det vern lønnstakere har hatt for sine krav på lønn. Komiteen vil understreke at den adgang som her blir åpnet bør brukes med varsom­het og under hensyntagen til skyldnerens forhold."

Oppfordringen til å bruke bestemmelsen med varsomhet står frem­deles ved lag, og vil ha særlig tyngde i tilfeller hvor skyldneren mottar sosialstønad.

For øvrig nevner vi at økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven kapittel 5 i noen tilfeller vil kunne falle inn under regelen om beslagsfrihet i dekningsloven § 2‑4 første ledd bokstav b om bidrag som et offentlig organ har gitt skyldneren til fremme av et særskilt formål.