§ 22 - Reindriftsloven § 22

Reindriftsloven § 22


Vi viser til brev 2. juli 2010 fra Olje- og energidepartementet og brev 19. august 2010 fra Landbruks- og matdepartementet.

Etter vår mening kan det ikke være tvil om at reindriftsloven § 22 generelt verner rein-driftsutøvere mot inngrep i flyttleier som medfører at reinen ikke lar seg drive langs leien. Hvilke inngrep som har en slik virkning, beror på hvordan reinen vil reagere på inngrepet. En kan vanskelig anta at kraftledninger etter sin art faller utenfor vernet av flytt¬leiene. Det avgjørende er om kraftledningen (inkludert master m.m.) vil gi reinen sanseinntrykk som medfører at reinen ikke lar seg driv langs flyttleien. Hvor vanskelig det må være å drive reinen forbi inngrepet, før en kan tale om stegning, går vi ikke nærmere inn på. Etter vår mening er det her ikke tale om en utvidende fortolkning, men om en naturlig forståelse av ordlyden.