§ 27 nr 1: Kommunens rett til å delegere budsjettkompetanse til interkommunalt styre

Sak 00/5285

Departementet fikk spørsmål fra en kommune om i hvilken grad kommunestyret kan vedta å delegere til styret for en interkommunalt virksomhet å vedta virksomhetens eget årsbudsjett.

Utgangspunktet er at kommunale budsjett skal vedtas av kommunestyret selv, jf. kommuneloven § 45 nr. 2. Departementet viste til at det i Ot. prp. nr. 42 (1991-92) på side 113 blir sagt at styret for interkommunalt samarbeid kan tildeles kompetanse til å fastsette sitt eget budsjett. Slik kompetanse kan tildeles gjennom samarbeidsavtalen, noe som i tilfelle krever enighet mellom de deltakende kommuner. I og med at kommunestyrene kan tildele styret kompetanse til å fastsette virksomhetens eget budsjett, kan de også avgrense denne kompetansen. Dette følger av det delegerende organs rådighet over delegasjonsvedtaket og den delegerte myndighet. For eksempel kan kommunestyrene bestemme at budsjettet skal forelegges til etterfølgende godkjenning i de respektive kommuner, eller at det interkommunale styret tildeles en ramme som styret står fritt til å disponere.