§ 30 - Oppgaveplikt for banker vedrørende innskudd og lån

Saksnr.: 200409892 EP HCH
Dato: 23.09.2004

 

Oppgaveplikt for banker vedrørende innskudd og lån


Vi viser til Deres brev 2. september 2004 til Finansdepartementet, oversendt til oss fra Finansdepartementet 13. september 2004.

I brevet reises spørsmål om bankene etter lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) § 30 kan sende kunden årsoppgaven elektronisk, eller om banken etter loven er forpliktet til å sende slike oppgaver på papir.

I hvilken grad banken kan kommunisere elektronisk med sine kunder må avgjøres etter en tolking av finansavtaleloven § 8, som uttrykkelig regulerer bruk av elektronisk kommunikasjon og elektroniske medier.

I § 8 første ledd heter det: ”Krav i eller i medhold av denne loven om at opplysninger eller meldinger skal gis skriftlig, er ikke til hinder for bruk av elektronisk kommunikasjon dersom kunden ønsker dette.” Det er klart at denne bestemmelsen også får anvendelse i forhold til krav som fremgår av finansavtaleloven § 30, jf. Ot.prp. nr. 41 (1998-99) Om lov om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) s. 104.

Det følger av forarbeidene til finansavtaleloven at det i forhold til § 8 første ledd og informasjon fra institusjonen til kunden må stilles krav om at kunden ”uttrykkelig har akseptert” at meldinger knyttet til kundeforholdet skal gis elektronisk, jf. Ot.prp. nr. 41 (1998-99) s. 25. Spørsmålet er om en slik aksept kan anses gitt ved at kunden har inngått avtale om bruk av nettbank. Dette vil måtte bero på en nærmere vurdering av den konkrete nettbankavtalen. Man kan neppe legge til grunn at man ved å samtykke til bruk av nettbank uten videre anses for å ha samtykket til at banken i ulike sammenhenger bruker elektronisk kommunikasjon i kundeforholdet. Lovens ordlyd sammenholdt med forarbeidene tilsier etter vårt syn at det stilles strengere krav til at kundens aksept foreligger. Det er etter vårt syn naturlig å kreve at en klausul om at kunden skal godta å motta informasjon om kundeforholdet elektronisk, er særskilt utskilt og akseptert.

Når det gjelder praksisen for utsendelse av årsoppgaver som beskrives i brevet fra Orion Regnskap, har vi ikke forutsetninger for å ta stilling til dette. Kopi av denne uttalelsen er sendt Kredittilsynet og Finansnæringens Hovedorganisasjon.