§ 38 – ”Hos betalingsmottakeren”

Saksnr.: 2004/01232 EP HCH/TKE
Dato: 04.03.2004

 

Finansavtaleloven § 38 tredje ledd – ”hos betalingsmottakeren”


Vi viser til brev 19. januar 2004 der Forbrukerombudet ber om Lovavdelingens syn på forståelsen av uttrykket ”hos betalingsmottaker” i finansavtaleloven § 38 tredje ledd.

Forbrukerombudets spørsmål dreier seg nærmere bestemt om hvor forbrukeren kan gjøre opp sin forpliktelse i tilfeller hvor betalingsmottakeren har forretningssted flere steder i landet.

Ordlyden i § 38 tredje ledd kan ikke sies å trekke i noen bestemt retning. Forarbeidene gir heller ikke særlig veiledning, og nøyer seg med å peke på at når en fordring knytter seg til betalingsmottakerens forretningsvirksomhet vil det være forretningsstedet som er betalingsstedet i denne sammenheng, jf. Ot. prp. nr. 41 (1998-1999) s. 106, som henviser til regelen i gjeldsbrevloven § 3 første ledd. Heller ikke gjeldsbrevloven eller dens forarbeider synes imidlertid å besvare spørsmålet.

I kjøpsforhold er et tilsvarende prinsipp om selgerens forretningssted lagt til grunn med hensyn til stedet for betaling av kjøpesummen, jf. kjøpsloven § 48 første ledd første punktum og forbrukerkjøpsloven § 39 første ledd første punktum. Det følger av forbrukerkjøpsloven § 39 første ledd annet punktum og kjøpsloven § 83 første ledd at hvis selgeren har mer enn ett forretningssted, legges det forretningsstedet til grunn som har nærmest tilknytning til kjøpet (med hensyn til slike forhold som partene forutsatte på den tid da kjøpet ble inngått).

Dette prinsippet synes det også relevant å se hen til ved tolkningen av finansavtaleloven § 38 tredje ledd. I denne sammenheng vil imidlertid prinsippet måtte anvendes konkret i forhold til det underliggende kontraktsforholdet. Det kan etter Lovavdelingens syn vanskelig gis noe generelt svar på hvilke forretningssteder som i det enkelte tilfelle kan anses som oppgjørssted.