§ 40: Forholdet mellom folkevalgte og kommuneansatte

Sak 11/853

Det kom spørsmål fra en folkevalgt i en kommune om hvordan kontakten mellom folkevalgte og kommunens ansatte burde og kunne være. Dette er et problem av stor prinsipiell betydning. Representanten mente at kommunene bør ha et sikkerhetssystem som gjør at de ikke havner i situasjoner der uheldige forhold får utvikle seg og eskalere i ly av rådmannens informasjonsmonopol. Fins det anbefalelsesverdige måter å etablere en formell informasjonskanal på mellom fotfolket i organisasjonen og de folkevalgte?

Departementet viste til at den alminnelige hovedregel er at forvaltningens saksdokumenter er offentlige og at alle kan kreve innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov.

Dette kommer til uttrykk i offenleglova § 3 som også gjelder for kommunene. Folkevalgtes innsynsrett er ikke regulert i detalj, men i kommuneloven § 40 nr. 5 er det lovfestet en plikt for det enkelte kommunestyret til å fastsette et reglement ”for de folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter og til informasjon om saker som er under behandling”.

De lokale reglene forutsettes å omfatte både folkevalgte organer og enkeltmedlemmers innsynsrett. Utgangpunktet er at retten til et noe videregående dokumentinnsyn for folkevalgte tilligger kommunestyret som sådan. Ved henvendelser fra enkeltmedlemmer vil imidlertid hensyn til offentleglovas prinsipp om meroffentlighet være av særlig vekt. Til dette kommer at meroffentlighetsprinsippet vil være av særlig interesse for det politiske mindretallet, dersom flertallet ikke finner behov for å innhente ytterligere opplysninger.

Vedrørende kommunalt ansatte sin deltagelse i politiske partier vil rolleforståelse være avgjørende. Som arbeidstaker har den ansatte en lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver og derved en begrensning i hva han kan uttale seg om, for eksempel taushetsplikten. Det vil her være viktig at vedkommende er seg bevist sine roller og grensen mellom politisk ytringsfrihet på egne vegne og lojalitetsplikten som ansatt.