§ 40 nr 1: Rett til permisjon for å utføre kommunale verv

Sak 99/5579

Kommunal- og regionaldepartementet vart beden om å greie ut om si oppfatning av kommunelova § 40 nr. 1 anna ledd anna punktum om permisjon for folkevalde.

Føresegna gir frå 1. juli 1999 alle folkevalde ein rett til permisjon i fire år for å utføre kommunale eller fylkeskommunale verv. Om folkevalde i kommande valperiodar ønskjer forlenga permisjon, må den folkevalde avtale dette med arbeidsgivar særskilt.

Spørsmålet i denne konkrete saka var om ein folkevald som i førre valperiode etter avtale med sin arbeidsgivar blei innvilga permisjon i fire år for å utføre eit kommunalt verv, nå kan krevje å få permisjon i nye fire år med heimel i kommunelova § 40 nr. 1. Kommunelova slik den nå lyder gir berre rett til permisjon i fire år.

Departementet tolkar ordlyden i § 40 nr. 1 om permisjon for folkevalde slik at føresegna ikkje direkte avgrensar retten til permisjon for dei som er innvilga permisjon før dei nye reglane trådte i kraft. Føresegna er generell i den forstand at den etter si ordlyd gir alle folkevalde med heil- eller deltidsverv rett til permisjon i fire år.

Departementet konkluderte med at folkevalde som i førre valperiode blei innvilga permisjon etter avtale med sin arbeidsgivar, ikkje mister retten til permisjon i fire år etter kommunelova § 40 nr. 1 anna ledd anna punktum.