§ 41 nr. 2: For hvilke møter kan det kreves tapt arbeidsfortjeneste ved deltagelse?

13/263-2

Departementet uttalte at det er et krav at tapet oppstår ”som følge av” tillitsverv for fylke eller kommune. Det følger av forarbeidene at dette ikke bare omfatter deltakelse i møter i folkevalgte organer, men ”også andre funksjoner som har direkte sammenheng med vervet”, jf. Ot.prp.nr.42 (1991-1992) s. 289. Som eksempel nevnes forhandlinger med grunneiere på vegne av kommunen.

Departementet mente at det ikke lar seg gjøre generelt å si hvor grensen går for hvilke tap som er omfattet, og hvilke tap som faller utenfor erstatningsadgangen. Dette vil heller bero på en konkret vurdering, hvor vurderingstemaet er om det er tilstrekkelig nærhet mellom forvaltningen/utførelsen av et tillitsverv, og situasjonen tapet har oppstått i. Visse føringer gir forarbeidene når man snakker om en ”direkte sammenheng”. Hvor det er snakk om tapt inntekt eller annet i relasjon til avholdte møter, kan ikke departementet se at loven oppstiller noen generell begrensning i erstatningsadgangen med bakgrunn i hvem møtet er med, eller hvordan det rent administrativt organiseres/blir til. Det avgjørende må, etter departementets syn, være møtets karakter og relevans/tilknytning til den tillitsvalgtes verv.